Други обяви и съобщения Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

ОБЯВА

 за вакантни длъжности от Сухопътни войски, 

определени за приемане на военна служба на български граждани, 

завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 

и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс


file icon zip Конкурс за длъжност в сухопътни войски
О Б Я В А
за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили 
за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

file icon zip  Конкурс за Матроски длъжности
СЪОБЩЕНИЕ

 За незабавното привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност на всички региони в Република България във връзка с усложнената обстановка по отношение на  болестта „Инфлуенца по птиците“ и опасността от разпространението на болестта, уведомяваме собствениците на птици ( кокошки, патици, гъски, пуйки, гълъби и др.) да подадат декларация по образец за притежавани и отглеждани брой птици на гише „Информация“ в сградата на Общинска Администрация Панагюрище, а за кметствата от общината в сградата на съответното кметство. При възникване на огнище и необходимост от унищожаване на птици на територията на общината собствениците на птици не подали декларация, няма да получат обезщетение съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност.

 Във връзка със създалата се ситуация собственици на животновъдни обекти /ЖО/ (лични стопанства и ферми) за отглеждане на птици, са длъжни:

 1.         Да уведомяват незабавно, обслужващия ЖО ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.

2.         Да не допускат излизането на птиците извън границите на фермите/дворовете.

3.         Да не допускат контакт между диви мигриращи или синантропни птици и домашни птици.

4.         Да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски(водоплаващи птици) с други видове домашни птици.

5.         Да засилят охраната на ЖО и осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащи в и от обекта ПТС и хора. Да дезинфекцират дрехите и обувките при обслужване на обекта и  ги сменят при напускането му.

6.         Да поят птиците само с питейна / чешмяна / вода.

7.         Да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците.

8.         Да не се изхранват домашни животни с отпадъчни продукти от птици.

9.         Собствениците на домашни птици/лично стопанство/да декларират оглежданите птици по вид и брой в съответното кметство.

10.     Собствениците на ферми, да закупят предпазни средства – еднократни ръкавици и противогрипни маски за обслужващите фермата.

11.     Всички трупове на умрели домашни птици, след аутопсия от обслужващия ветеринарен лекар да бъдат предавани на екарисаж.

12.     Да не съхраняват фуражи и фуражни компоненти /зърно/ на открито.

13.     Да спазват ветеринарномедицинските изисквания при търговия с живи птици и яйца.

14.     В срок до 20.03.2020 г. всички собственици на птици да подадат Декларация по образец в Кметствата на община Панагюрище и ЦУИГ в сградата на Община Панагюрище.

 За повече информация:

          Д-р Иванка Бекярова  - инспектор ОДБХ Пазарджик – 0884810724;

Петър Петров - гл. експерт „ЗВГ“ към Община Панагюрище - 0357/ 600 80;

Ангелина Герова-Пежева - р-л звено “УДООСВ“ към Община Панагюрище - 0357/ 600 47;

         Кметове на Кметства

 

СЪОБЩЕНИЕ

  На основание чл. 133, ал. 1, т. 6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) Кмета на Община Панагюрище е издал Заповед № 67/05.02.2020 г., с която се забранява използването на общински пасища и места за водопой от животни, които не са неидентифицирани (маркирани с ушна марка или чип) и на които не се извършени мерки по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонози, съгласно ЗВД.

 

СЪОБЩЕНИЕ

          До 01.09.2020 г. на територията на община Панагюрище е забранено отглеждането на свине в личните стопанства на физическите лица (стопанство тип „заден двор“).

След тази дата се разрешава отглеждане на до 3 броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези, при условие, че стопаните спазват изискванията на Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и да имат регистриран животновъден обект, съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Прасетата за угояване трябва да се закупуват от свинекомплекси и/или регистрирани фамилни (малки) ферми, маркирани и с издадено ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване до обекта на отглеждане (пътен лист).

При неспазване на изискванията, нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

За допълнителна информация:

ОДБХ – ПАЗАРДЖИК - 034/ 44 42 12

Д-р Иванка Бекярова (инспектор ОДБХ Пазарджик) - 0884810724

 Съобщение

Проведено е извънредно заседание на Общинската епизоотична комисия за набелязване на превантивни мерки за предотвратяване на рисковете от разпространение на заболяването „Африканска чума по свинете“.

Във връзка с това започва извършването на проверки от страна на ветеринарномедицинските специалисти на личните стопанства (тип „заден двор“) на територията на цялата област Пазарджик. При установяване наличието на живи животни (прасета) по населени места, без регистрация на животновъдния обект, неспазване на биосигурност, без идентификация на животните и несъхраняване на документи, ще бъдат предприети действия по принудително ефтаназиране по хуманен начин на животните и последващо предаване за загробване, а на собствениците им ще бъдат налагани глоби, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Да не допускат транспортиране на живи животни и продукти от животински произход извън границите на населените места.

Изискванията към „личното стопанство“ за отглеждане на прасета:

- да има обособено място за отглеждане на животните, което е оградено по начин, не позволяващ достъпа на други животни и е осигурена защита от гризачи;

- площта за отглеждане на едно животно да е не по-малко от 1 кв.м.;

- мястото, където се отглеждат животните, използваните съоръжения и инвентар трябва да са изградени от материали, които да позволяват почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация;

- да имат обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за изхранване и постеля, които да са покрити и заградени;

- за храненето и поенето трябва да има осигурени хранителни корита и поилки;

- достъпът на лицата до мястото за отглеждане на прасета и излизането им да се осъществява с работно облекло и обувки, след преминаване през място за дезинфекция;

- да имат обособено място за предварително съхранение и обеззаразяване на тор, съобразено с броя на отглежданите животни, за не по-малко от 40 дни, а в нитратно уязвимите зони за не по-малко от 6 месеца.

 


Поради технически причини, от 16.09.2019 г., ще бъдат извършени корекции в разписанията  за движение на влаковете по линия Панагюрище – Пловдив – Панагюрище, както следва:


ПАНАГЮРИЩЕ – ПЛОВДИВ

Час на заминаване от Панагюрище

Час на пристигане в Пловдив

5:00 часа

6:55 часа

10:50 часа

12:43 часа

16:50 часа

18:43 часа

ПЛОВДИВ – ПАНАГЮРИЩЕ

Час на заминаване от Пловдив

Час на пристигане в Панагюрище

8:16 часа

10:14 часа

14:25 часа

16:20 часа

19:25 часа

21:20 часаСЪОБЩЕНИЕ

            Във връзка с влошената обстановка по отношение на разпространението на Африканска чума по свинете (АЧС) на територията на Република България и взети решения на заседание на Областната епизоотична комисия от 02.08.2019 г. и писмо на Директора на Областна дирекция по безопасност на хранитеуведомяваме:

            В срок до 06.08.2019 г. (вторник)собствениците на домашни свине (обект тип „заден двор“)да представят актуална информация за реално отглежданите и заклани животни. Информацията ще се приема в Центъра за услуги и информацияна гражданите в сградата на община Панагюрище и в сградите на Кметствата на останалите населени места.У К А З А Н И Е

            Във  връзка с усложнена епизоотична обстановка в Република България, вследствие на констатирани огнища на болестта Африканска чума по свинете (АЧС), писмо № 91-726/29.07.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и проведено 31.07.2019 г. извънредно заседание на Общинската епизоотична комисия са приети мерки за борба с разпространението на заболяването на територията на община Панагюрище.

            В срок до 02.08.2019 г. (петък) се дава възможност на собствениците на домашни свине (обект тип „заден двор“) да извършат доброволно клане на животните и приберат месото за лична консумация. Предвид факта, че вирусът на АЧС е изключително устойчив при изсушаване, осоляване, пушене, охлаждане и замразяване, добитото месо от собствени животни може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути на 70 0 С.

ЗАБРАНЯВА СЕ транспортиране на месото извън границата на населеното място. При установяване на нарушения месото се конфискува и предава за унищожаване, а на нарушителя се съставя административен акт.

            На територията на община Панагюрище е задължително изпълнението на мярката за следните населени места:

            - село Елшица;

            - село Левски;

            - село Попинци;

            - село Бъта;

            - село Баня.

От 5 август 2019 година започват проверки за изпълнение на указаните мерки. При установяване наличието на живи животни (обект тип „заден двор“) същите ще бъдат принудително ефтаназирани и предадени за загробване, а на собствениците им ще бъдат налагани глоби, съгласно  Закона за ветеринарномедицинската дейност.

            За останалите населени места, както следва:

            - град Панагюрище;

            - село Оборище;

            - село Поибрене;

            - село Панагюрски колонии

към 31.07.2019 год.  изпълнението на мярката е препоръчително.

                       

ОБЩИНСНКА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ - ПАНАГЮРИЩЕОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ „ИНА“ ЕООД, представлявано от Веселина Евгениева Зумпалова- Ралчева Управител, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, ул. „Райна Княгиня“, №11.

            Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Засаждане на биологични трайни насаждения от маслодайна роза“, находяща се в землището на с.Бъта, общ. Панагюрище обл. Пазарджик.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 09.10.2018 г. до 22.10.2018 г. в административната сграда на Община Панагюрище на пл. „20-ти април“ № 13, етаж 3, стая 313.

Лице за контакти: Веселина Евгениева Зумпалова- Ралчева – 0885 000 484

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: riewpz@riewpz.orgОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ „ТАРА БИО“ ЕООД, представлявано от Николай Василев Ралчев Управител, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, ул. „Райна Княгиня“, №11.

            Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Засаждане на биологични трайни насаждения от маслодайна роза и лавандула“, находяща се в землището на с.Бъта, общ. Панагюрище обл. Пазарджик.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 09.10.2018 г. до 22.10.2018 г. в административната сграда на Община Панагюрище на пл. „20-ти април“ № 13, етаж 3, стая 313.

Лице за контакти: Николай Василев Ралчев – 0887 275 249

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: riewpz@riewpz.orgЗАПОВЕД
на министъра на отбраната  за обявяване на вакантни длъжности в Съвместното  командване на силите 
за приемане на военна служба  на лица, завършили граждански средни или висши  училища в страната и в чужбина 
и определяне на  условията и реда за провеждане на конкурс

file icon pdf ЗАПОВЕДОБЯВА

 за вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане

на военна служба на лице, изпълнявало военна служба

(кадрова военна служба)

 

На основание чл. 26, т. 6 и чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и чл. 2, т. 5 и чл. 7а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, със Заповед на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 52090 - Долна Митрополия от състава на Военновъздушните сили, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба), съгласно Приложение № 1.

Кандидатите за вакантната длъжност е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ. За длъжността могат да кандидатстват и лица, които притежават военно звание по резерва, с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността и са изпълнили изискванията на чл. 19 от ППЗОВСРБ (минимален престой във военно звание), докато са били на военна служба.

За кандидатстване за заемане на длъжността са необходими следните документи:

1.     копия от документи за придобити образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

2.     копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (книжка за пенсионни документи);

3.     свидетелство за съдимост за работа в МО;

4.     декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от ЗОВСРБ;

5.     Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо);

6.     съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни);

7.     копие от военноотчетната книжка;

8.     удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав;

9.     кадрова справка (изготвена от подсистема „Витоша“ и сверена с АСК) от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет;

10.           удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);

11.           други документи, свързани с изискванията за заемането на  длъжността.

Заявленията за кандидатстване се подават в срок до 16.10.2018г. чрез Военните окръжия по постоянен адрес на кандидатите, попълват се четливо, като задължително се посочва адрес за кореспонденция, телефонен номер и e-mail и към тях се прилагат документите от т. 1 до т. 8 и т. 11.

 За област Пазарджик – Военно окръжие II степен – Пазарджик, ул. „Втори януари“ № 10, тел.: 034/445-463.

 

file icon pdf ПРИЛОЖЕНИЕ № 1ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

1336, гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, п.к.3, ж.к. „Люлин“ 2

На основание чл.97, ал.4 във връзка с чл. 81, ал.1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно намерение:

„ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО ГР. ПАНГЮРИЩЕ И ГР. ПИРДОП“

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат както следва:

Дата

Час

Община/Кметство

Място

12 ноември 2018 г.

10:30 ч.

Община Пирдоп

Сградата на Читалище „Напредък“, гр. Пирдоп

Адрес: гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ № 1

12 ноември 2018 г.

14:00 ч.

Община Златица

Сградата на Общинска администрация гр. Златица

Адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ № 1

13 ноември 2018 г.

10:00 ч

Община Панагюрище

Кметство с. Попинци,

Кметство с. Бъта,

Кметство с. Баня,

Кметство с. Левски

Сградата на Общинска администрация гр. Панагюрище

Адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13

13 ноември 2018 г.

14:30 ч

Община Пазарджик

Кметство с. Росен,

Кметство с. Сбор

Сградата на Кметство с. Сбор

Адрес: с. Сбор, ул. „Първа“ № 2

 

14 ноември 2018 г.

10:30 ч.

Община Септември

Кметство с. Виноградец

Сградата на Кметство с. Виноградец

Адрес: с. Виноградец, ул. „Първа“ № 46

 

14 ноември 2018 г.

14:00 ч.

Община Лесичево

Кметство с. Калугерово,

Кметство с. Лесичево,

Кметство с. Боримечково

Сградата на Народно читалище „Отец Паисий – 1890“, с. Лесичево

Адрес: с. Лесичево, пл. „14 септември“ № 2

 

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – София, РИОСВ – Пазарджик, администрацията на посочените общини и Кметства, както и в сградата на БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

Докладът за оценка на степента на въздействие – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес:

https://www.moew.government.bg/bg/doklad-za-ovos-za-investicionno-predlojenie-prenosen-gazoprovod-za-gr-panagyuriste-i-gr-pirdop-s-vuzlojitel-bulgartransgaz-ead/

https://www.moew.government.bg/bg/priroda/natura-2000/konsultacii-s-obstestvenostta-na-doklada-za-ocenka-stepenta-na-vuzdejstvie-dosv/na-osnovanie-chl-16-al-2-ot-naredba-za-ovos/

Писмени становища могат да се предоставят на обявените по- горе места, където е осигурен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него и в сградата на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

Николай Патев, телефон 02/939 6372; факс: 02/939 64 79; e-mail: Nikolay.Patev@bulgartransgaz.bg


ОБЯВА

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.12.2018 г. до 12.12.2018 г. в Централния артилерийски технически изпитателен полигон

file icon pdf ОБЯВА

file icon pdf Списък с вакантните длъжности

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

            На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НОВОС/ Лука Радков Карайлев с адрес на управление: 4500 гр. Панагюрище, ул. „Оптикоелектрон I“, бл. 14, вх. А, ет. 2, ап. 6

            Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Вилно застрояване и изграждане на сондаж“, в поземлени имоти с идентификатори 55302.394.321 и 55302.394, местност „Фетенци“ по КККР на гр. Панагюрище обл. Пазарджик.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 19.09.2018 г. до 03.10.2018 г. в административната сграда на Община Панагюрище на пл. „20-ти април“ № 13, етаж 3, стая 313.

Лице за контакти: Лука Радков Карайлев

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Пазарджик - 4400, ул. “Генерал Гурко” № 3, ет. 4, п.к. 220, e-mail: riewpz@riewpz.org


file icon doc Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

дата: 19.09.2018 г.

О Б Я В А