О Б Я В Л Е Н И Е Печат Е-мейл
Написано от Administrator   


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕНа основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №                                                                                   511/10.07.2024 г. на Кмета на Община Панагюрище


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Директор на дирекция в община“ – дирекция „Териториално-селищно устройство  и екология“ - 1 щатна бройка  в общинска администрация Панагюрище

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo-квалификационна степен – „магистър“; област на висше образование – технически науки;

1.3. Професионален опит – 4 години или да имат придобит минимален ранг III (трети) младши;

1.4. Изисквания и компетентности: Стратегическа компетентност, лидерска компетентност, управленска компетентност, ориентация към резултати, компетентност за преговори и убеждаване, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), дигитална компетентност.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1. Познаване на нормативните актове в областта на строителството, устройството на територията, архитектурата и урбанизираните територии, инвестиционното планиране, озеленяването и благоустрояването, екологията, управлението на отпадъците;

2.2. Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. Умения за работа с офис техника.


3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез:

-       тест;

-       интервю.


4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1. Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл);

4.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец;

4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.


5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 10-дневен срок (до 22.07.2024 г. включително) от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на общината, от 08:30 ч. до 17:00 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл."20-ти април" №13, ет.1, стая 109, гл. експерт „Човешки ресурси”.


6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

 • Лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
 • Чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;

Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидата или пълномощника за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 • Подаване по електронен път, на официалната електронна поща на община Панагюрище:

panagyurishte@panagyurishte.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Забележка:

 • Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -  в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;

- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;

 • Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.
 • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

7. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Центъра за административно обслужване на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13 и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес: www.panagyurishte.bg, раздел „Свободни работни места“.

8. Заемащият длъжността организира, координира и провежда дейностите  по прилагане на законовите уредби в областта на строителството, устройството на територията, архитектурата и урбанизираните територии, инвестиционното планиране, озеленяването и благоустрояването, екологията, управлението на отпадъците.

Провежда общинската политика на територията на общината в сферите на дейност за които отговаря. Работи за успешното реализиране и изпълнение на приетите стратегии, програми, проекти и др. на община Панагюрище. Осъществява ръководство и контрол върху работата на дирекция „Териториално-селищно устройство  и екология“ и отчита дейността ѝ.

9. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 933 - 2200 лева за I степен. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от: http://www.panagyurishte.bg.

file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ

file icon doc ДЕКЛАРАЦИЯ


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността Младши експерт „Кадастър“ в отдел „Териториално и селищно устройство“


І. Кратко описание на длъжността:

 • Текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни планове;
 • Придвижва преписки по изменения на регулацията;
 • Нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове;
 • Участва при извършване на въводи във владение на възстановени имоти;
 • Издава удостоверения съгласно ЗКИР и наредбите към него.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – висше;

2. Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър; бакалавър;

3. Професионално направление – „Архитектура, строителство и геодезия“ или сходна техническа специалност, стопански науки;

4. Професионален опит – не се изисква;

5.Изисквания и компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит/ако притежава такива/;
 5. Документи доказващи познаването на специализирания софтуер за проектиране и чертане и/или други допълнителни квалификации /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Нормативни документи за подготовка от кандидатите:

 1. Закон за устройство на територията (ЗУТ);
 2. Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);
 3. Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри ;
 4. Закон за администрацията;
 5. Закон за местното самоуправление и местната администрация.


VI. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

I. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 14 /четиринадесет/ календарни дни от публикуване на обявата на сайта на община Панагюрище, т. е. до 24.07.2024 г.  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

За датата и часа на провеждане на интервюто, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение при главен експерт „Човешки ресурси“.


За информация: тел. 0357/6-00-66 и сайта на община Панагюрище.ЖЕЛЯЗКО ГАГОВ

Кмет на община Панагюрище

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „ДЪГА“

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛ

НА ДЛЪЖНОСТ „ДЕТЕГЛЕДАЧ

I.Кратко описание на длъжността: Отговаря за санитарно – хигиенните изисквания в помещенията на социалната услуга. Извършва подкрепа на потребителите в извършване на дейности от ежедневието. Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите. Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалната услуга.

II. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- Завършено средно образование;

- Професионален опит – не се изисква;

- Добро познаване на Етичния кодекс на работещите с деца и на Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.


2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

-  способност за планиране и организиране на дейността;

- способност за работа с деца/лица с трайни увреждания и техните семейства, според техните специфики;

- умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно/автоагресивно поведение и други;

- добри комуникативни умения и умения за работа в екип – в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.


III. Необходими документи за участие в подбора:

1. Заявление до директора в свободен текст;

2. Автобиография (европейски формат);

3. Мотивационно писмо;

4. Копие на документ за завършено образование;

5. Копие на документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит (ако е приложимо);

6. Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация (ако е приложимо);

Документите се подават лично в ДЦДМУ „Дъга“, гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 31.

Срок за подаване на документите: до 16:00 часа на 28.06.2024 г., включително.

IV.Начин на провеждане на подбора:

Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа – разглеждане на подадените документи за съответствие с обявените изисквания и интервю с кандидатите, допуснати до втори етап.

Длъжността „детегледач“ се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2 от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок в полза на работодателя).


Лице за контакт:

Кунка Присадникова

Директор ДЦДМУ „Дъга“

Телефон: 0888 703 114
file icon pdf КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС


СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ в Общинска администрация Панагюрище.

file icon pdf СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕИНФОРМАЦИЯ

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за участие в конкурс за длъжността „Директор на дирекция в община”

в Общинска администрация – Панагюрище, дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“


file icon pdf Информация за допуснатите кандидатите за директор АПИО


file icon pdf Списък на кандидатите допуснати до конкурс


file icon pdf Списък на кандидатите недопуснати до конкурс


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕНа основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 382/29.05.2024 г. на ВрИД кмет на Община Панагюрище


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Директор на дирекция в община“ – дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ - 1 щатна бройка  в общинска администрация Панагюрище

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo-квалификационна степен – „магистър“; професионални направления – политически науки, обществени комуникации и информационни науки, право, администрация и управление, икономика;

1.3. Професионален опит – 4 години или да имат придобит минимален ранг III (трети) младши;

1.4. Изисквания и компетентности: Стратегическа компетентност, лидерска компетентност, управленска компетентност, ориентация към резултати, компетентност за преговори и убеждаване, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), дигитална

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1. Познаване на нормативните актове в областта на управлението на държавната администрация, местното самоуправление, правното и административно обслужване, гражданското състояние, изборното законодателство, информационните технологии, човешките ресурси;

2.2. Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. Умения за работа с офис техника.


3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез:

-       тест;

-       интервю.


4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1. Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл);

4.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец;

4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.


5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 10-дневен срок (до 10.06.2024 г. включително) от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на общината, от 08:30 ч. до 17:00 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл."20-ти април" №13, ет.1, стая 109, гл. експерт „Човешки ресурси”.


6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

 • Лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
 • Чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;

Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидата или пълномощника за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 • Подаване по електронен път, на официалната електронна поща на община Панагюрище:

panagyurishte@panagyurishte.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Забележка:

 • Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -  в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;

- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;

 • Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.
 • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

7. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Центъра за административно обслужване на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13 и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес: www.panagyurishte.bg, раздел „Свободни работни места“.

8. Заемащият длъжността организира, координира и провежда дейностите  по прилагане на законовите уредби в областта на управлението на държавната администрация, местното самоуправление, правното и административно обслужване, гражданското състояние, изборното законодателство, информационните технологии и човешките ресурси.

Провежда общинската политика на територията на общината в сферите на дейност за които отговаря. Работи за успешното реализиране и изпълнение на приетите стратегии, програми, проекти и др. на община Панагюрище. Осъществява ръководство и контрол върху работата на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ и отчита дейността ѝ.

9. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 933 - 2200 лева за I степен. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.


Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от: http://www.panagyurishte.bg/.

file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

file icon doc ДЕКЛАРАЦИЯ

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „ДЪГА“ ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛ

НА ДЛЪЖНОСТ „РЕХАБИЛИТАТОР“

 

Кратко описание на длъжността: Организира и провежда всички рехабилитационни мероприятия с децата и младежите с увреждания в ДЦДМУ „Дъга“. Провежда индивидуална и групова работа с потребителите.

file icon pdf ОБЯВА


ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служители на трудов договор в отдел „Социални дейности и здравеопазване“ – младши експерт, старши експерт и главен експерт - 3 щатни бройки


І. Кратко описание на длъжностите:

• Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага законови и подзаконови нормативни актове;

• Участва в процеса на събиране на информация, изготвяне на експертни анализи и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в съответните области на дейност, която обработва и предоставя на по-високи длъжностни нива;

• Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря;

• Участва в процеса на междуинституционално взаимодействие.


ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите:

За младши експерт:

- образование висше, ОКС „Проф. бакалавър“ и професионален опит - не се изисква.

За старши експерт:

- образование висше, ОКС „Бакалавър“ и професионален опит – 1 година.

За главен експерт:

- образование висше, ОКС „Бакалавър“ и професионален опит – 2 години.

ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

Експертите в отдел „Социални дейности и здравеопазване“ трябва да познават:

 • Закона за социалните услуги,
 • Правилника за прилагане на закона за социалните услуги,
 • Закона за закрила на детето,
 • Закона за личната помощ,
 • Наредба за качеството на социалните  услуги,
 • Закон за администрацията,
 • Закон за местното самоуправление и местната администрация,
 • Личностни умения и компетентности:

- аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента, дигитална компетентност;

- лични качества - инициативност, оперативност, колегиалност, коректност, лоялност към организацията.


IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.


V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. Писмено заявление за кандидатстване;

2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /ако притежава такива/;

6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.


VІ. Място и срок за подаване на документи :

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 14.05.2024 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 –  Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

 

ПЕТЪР КАМЕНСКИ

ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Панагюрище - обявява подбор за следните длъжности:  • „ШОФЬОР”, код по НКПД  83222002  – 1 брой .


Област на дейност: Работи в ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян“ – 4 часа и в ДЦПЛУ „Св. Мина“- 4 часа. Дневните центрове предоставят комплексни социални услуги по чл. 15 от Закона за социалните услуги.

Цел на длъжността: Извършва курсове за превоз на потребителите на двете социални услуги, всеки работен ден, съгласно маршрутно разписание и времеви график, изготвени от ръководителя на услугите. Носи отговорност за безопасността на потребителите по време на пътуването, отговаря за изправността на повереното му МПС, попълва надлежно дневните пътни листи.


 • „КАСИЕР /ДОМАКИН”, код по НКПД  43112002  – 0,5 брой .


Област на дейност: Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Мина“ предоставя комплексни социални услуги по чл. 15 от Закона за социалните услуги.

Цел на длъжността: Извършва касови операции по предварително оформени приходно-разходни документи от упълномощени лица. Води касова книга по форма и ред установени в нормативните актове. Извършва плащания с доставчици. Организира процеса на стоково-материалните ценности, инвентар, съоръжения, обзавеждане, канцеларски принадлежности и др. Начислява и събира месечните такси на потребителите.


 • „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”, код по НКПД  22216007  – 0,5 брой.


Област на дейност: Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Мина“ предоставя комплексни социални услуги по чл. 15 от Закона за социалните услуги.

Цел на длъжността: Отговаря за здравето и здравословните условия на потребителите в Дневния център. Извършва сутрешен филтър на потребителите и екипа. Измерва артериалното налягане и раздава назначените медикаменти. Контролира качеството и количеството на храната. Осъществява контрол по изпълнението на санитарно-хигиените изисквания в Центъра.

file icon pdf ОБЯВА

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „ДЪГА“ ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:


I. „ПСИХОЛОГ”, код по НКПД  26346001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Психологическо консултиране и подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства. Индивидуална и групова работа с потребителите. Изготвяне на психологичен статус за ТЕЛК/НЕЛК.


1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- Образование – висше, завършена образователно-квалификационна степен: бакалавър/магистър с професионално направление: Психология;

- Професионален опит по специалността се счита за предимство;

- Да няма дисциплинарни наказания;

- Добри компютърни умения;

- Добро познаване на нормативната уредба в сферата на социалните услуги, както и  Етичния кодекс на работещите с деца и Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- способност за планиране и организиране на дейността;

- умения за водене на случай;

- способност за работа с деца/младежи с трайни увреждания и техните семейства, според техните специфики;

- умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с деца/младежи с агресивно/автоагресивно поведение и други;

- умения за изследване, изслушване и разбиране на проблеми и затруднения на децата/младежите с увреждания;

- оказване на подкрепа за справяне с емоционално и психическо напрежение и натоварване в резултат на дейностите, свързани с полагане на грижи за зависими членове на семейството;

- добри комуникативни умения и умения за работа в екип – в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.


II. „ЛОГОПЕД” код по НКПД  22666001  – 1 брой (по заместване).

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Извършва оценка, диагностика и терапия на различни езиково-говорни и комуникативни нарушения. Планира, организира и провежда индивидуални програми за логопедична терапия, съобразно възрастта на потребителя, равнището на индивидуалното и речевото му развитие, вида и степента на речевото нарушение. Работи с потребителите в посока преодоляване на специфичните логопедични трудности. Работи за развиване на комуникативни способности на потребителите, развитие на познавателните процеси, формиране на пълноценни представи за околния свят и др. Оказва помощ с конкретни насоки на семействата на децата/младежите.


1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-   Образование – висше, завършена образователно-квалификационна степен бакалавър/магистър с професионално направление: Логопедия или други приравнени специалности и квалификации;

-   Професионален опит по специалността се счита за предимство;

-   Да няма дисциплинарни наказания;

-   Добри компютърни умения;

-   Добро познаване на нормативната уредба в сферата на социалните услуги, както и  Етичния кодекс на работещите с деца и Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Способност за планиране и организиране на дейността;

- Умения за водене на случай;

- Способност за работа с деца/младежи с трайни увреждания и техните семейства, според техните специфики;

- Умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с деца/младежи с агресивно/автоагресивно поведение и други;

- Добри комуникативни умения и умения за работа в екип – в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.


III. „РЕХАБИЛИТАТОР” код по НКПД  22645001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Организира и провежда всички рехабилитационни мероприятия с децата и младежите с увреждания в ДЦДМУ „Дъга“. Провежда инидивидуална и групова работа с потребителите.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-   Образование – висше, завършена образователно-квалификационна степен: бакалавър/магистър, с професионално направление: „Рехабилитация“, „Кинезитерапия“ или „Ерготерапия“;

-   Професионален опит по специалността се счита за предимство;

-   Да няма дисциплинарни наказания;

-   Добри компютърни умения;

-   Добро познаване на нормативната уредба в сферата на социалните услуги, както и  Етичния кодекс на работещите с деца и Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Способност за планиране и организиране на дейността;

- Умения за водене на случай;

- Способност за работа с деца/младежи с трайни увреждания и техните семейства, според техните специфики;

- Умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с деца/младежи с агресивно/автоагресивно поведение и други;

- Добри комуникативни умения и умения за работа в екип – в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.


IV. „ТРУДОТЕРАПЕВТ” код по НКПД 53291008 – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Провежда функционална и занимателна трудотерапия. Води клубове по интереси и разработва програмите за тях. Работи индивидуално и групово с потребителите.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-        Завършено средно образование, висшето образование е предимство за длъжността;

-        Професионален опит – не се изисква;

-        Да няма дисциплинарни наказания;

-        Добри компютърни умения;

-        Добро познаване на нормативната уредба в сферата на социалните услуги, както и  Етичния кодекс на работещите с деца и Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Способност за планиране и организиране на дейността;

- Умения за водене на случай;

- Способност за работа с деца/младежи с трайни увреждания и техните семейства, според техните специфики;

- Прилага индивидуален подход за работа, ориентиран към специфичните потребности и възможности на потребителя за включване в трудови дейности;

- Прилага техники и подходи за мотивация за придобиване на трудови умения и за трудова реализация;

- Умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с деца/младежи с агресивно/автоагресивно поведение и други;

- Добри комуникативни умения и умения за работа в екип – в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.


V. Необходими документи за участие в подбора за посочените свободни работни места:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ “Дъга“;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Документите се подават лично в ДЦДМУ „Дъга”,  гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 31.

Срок за подаване на документите: Документите се подават до 16:00 часа на 19.04.2024 г. включително.


VI. Начин на провеждане:

 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа - разглеждане на подадените документи за съответствие с обявените изисквания и интервю с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжностите „психолог“, „рехабилитатор“ и „трудотерапевт“ се заемат чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1  във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).
 • Длъжността „Логопед“ се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).


Лице за контакти: Кунка Присадникова

Директор на ДЦДМУ „Дъга”, гр. Панагюрище

тел. 0888 703 114, e-maildcdu.daga@mail.bg

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

СЪОБЩАВА,

че срокът за поддаване на документи за подбора за длъжността младши експерт „Човешки ресурси“ в отдел „Административно-правно и информационно обслужване“ – 1 щатна бройка се удължава до 08.04.2024 година.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността Младши експерт „Човешки ресурси“

в дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“

І. Кратко описание на функциите по длъжностна характеристика:

 • Участва в процеса на събиране и систематизиране на информация, необходима за изготвяне на експертни анализи, доклади, отчети във връзка с трудовите отношения;
 • Изготвя, предлага за подпис, подава уведомления в териториалното поделение на НАП и връчва на служителите трудовите договори, допълнителните споразумения и заповедите за прекратяване на работещите по трудово правоотношение в звената и мероприятията на община Панагюрище;
 • Участва в изготвянето на длъжностното и поименното разписание на бюджетните звена и мероприятия към община Панагюрище;
 • Участва в организирането и провеждането на подбори и конкурси във връзка с назначаването на служителите;
 • Изготвя заповедите за заплащане на положения от служителите извънреден труд. Води регистър за извънредния труд.


ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите:

 1. Степен на образование – висше;
 2. Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър; бакалавър
 3. Професионални направления – администрация и управление; икономика
 4. Професионален опит – не се изисква;
 5. Изисквания и компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване ;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /ако притежава такива/;
 5. Документи доказващи компютърни умения /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.


V. Нормативни документи за подготовка от кандидатите:


 1. Кодекс на труда
 2. Наредба за работното време, почивките и отпуските
 3. Наредба за структурата и организацията на работната заплата
 4. Закон за администрацията;
 5. Закон за местното самоуправление и местната администрация.


VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

I. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 29.03.2024 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.


ПЕТЪР КАМЕНСКИ

ВрИД Кмет на община Панагюрище

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността Младши експерт „Образование, младежки дейности и спорт“ в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

І. Кратко описание на функциите по длъжностна характеристика:

 1. Участва в процеса на събиране и систематизиране на информация, необходима за изготвяне на експертни анализи, доклади, отчети и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в областта на образованието, младежките дейности и спорта;
 2. Участва в екипи за разработването на стратегии, правилници, наредби, програми, проекти, планове, системи, инструкции, заповеди, проекти за решения на ОбС, вътрешни актове, засягащи съответната област, като събира и систематизира необходимата информация;
 3. Осигурява и контролира условията и организацията на дейностите в предучилищното и училищното образование, спортните бази и спортни клубове, младежки инициативи и др.;
 4. Участва в събирането и обработването на  информация при създаване и поддържане на  публични регистри  по ЗПУО и други нормативни актове.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите:

 1. Степен на образование – висше;
 2. Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър; бакалавър;
 3. Професионални направления – теория и управление на образованието; педагогика; спорт; администрация и управление;
 4. Професионален опит – не се изисква;
 5. Изисквания и компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване ;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /ако притежава такива/;
 5. Документи доказващи компютърни умения /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.


V. Нормативни документи за подготовка от кандидатите:


 1. Закон за предучилищното и училищното образование;
 2. Закон за младежта;
 3. Закон за физическото възпитание и спорт;
 4. Закон за администрацията;
 5. Закон за местното самоуправление и местната администрация.


VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

I. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 29.03.2024 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.


ПЕТЪР КАМЕНСКИ

ВрИД Кмет на община Панагюрище

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността Главен експерт „Управление на водите“ в отдел „Екология“

І. Кратко описание на длъжността:

 • Анализира, разработва и дава предложения във връзка с прилагането на нормативната уредба, свързана с опазване на околната среда и управление на водите;
 • Изготвя становища, предложения, отчети и информационни материали, касаещи управлението на водите пред Общинския съвет, както и за физически или юридически лица;
 • Извършва проверки на място, свързани със сигнали от граждани и фирми в рамките на основните му контролни функции;

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – висше;

2. Образователно-квалификационна степен – „бакалавър“ ;

3. Професионално направление – „Физически науки“, „Химически науки“, „Науки за земята“;

4. Професионален опит – 2 години да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите  по длъжностна характеристика.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
 5. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 15.03.2024 г.  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

За датата и часа на провеждане на интервюто, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение при главен експерт „Човешки ресурси“.


За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.


ПЕТЪР КАМЕНСКИ

ВрИД Кмет на община Панагюрище

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността „Старши юрисконсулт“

в отдел „Административно-правно и информационно обслужване“

І. Кратко описание на длъжността:

-          Осъществява процесуално представителство по граждански и административни дела, включително планирането на защитата и осъществяването на отделните процесуални действия по делата;

-          Дава правни становища по вътрешни административни актове;

-          Дава правни становища или консултации при възникнали казуси в дейността на администрацията;


ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – висше;

2. Образователно-квалификационна степен – „магистър“;

3. Професионално направление – „Право“ ;

4. Професионален опит – 1 години да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите  по длъжностна характеристика.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
 5. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 15.03.2024 г.  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

За датата и часа на провеждане на интервюто, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение при главен експерт „Човешки ресурси“.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.


петър каменски

ВрИД Кмет на община Панагюрище

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания  „Св. Мина”, гр. Панагюрище

Обявява подбор за следните длъжности:

I. „ПСИХОЛОГ”, код по НКПД  26346001  – 1 брой.

Област на дейност: Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - предоставяне на комплексни социални услуги по чл. 15 от Закона за социалните услуги.

Цел на длъжността: Осъществява директна работа с потребителите, техните законни представители и   семейства, като предоставя психологическо консултиране и подкрепа. Изготвя психологически оценки, оценки на развитието и индивидуални планове за работа. Провежда индивидуални терапевтични сесии с потребителите, съгласно седмичен график.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, завършена образователно-квалификационна степен: бакалавър/магистър с професионално направление: Психология;
 • Професионален опит по специалността се счита за предимство;
 • Добри компютърни умения;
 • Да няма дисциплинарни наказания;
  • Добро познаване на нормативната уредба в сферата на социалните услуги, Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги и  Конвенцията за правата на хората с увреждания.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Способност за планиране и организиране на дейността;
 • Умения за водене на случай;
 • Способност за работа с пълнолетни лица с трайни увреждания и техните семейства/законни представители, според техните специфики;
 • Умения за обмисляне и вземане на решения, включително в ситуация на криза, емоционален конфликт при работа с  лица с трайни увреждания;
 • Умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно/ автоагресивно поведение;
 • Умения за изследване, изслушване и разбиране на проблеми и затруднения на пълнолетните лица с  трайни увреждания;
 • Оказване на подкрепа за справяне с емоционално и психическо напрежение и натоварване в резултат на дейностите, свързани с полагане на грижи за зависими членове на семейството;
 • Добри комуникативни умения и умения за работа в екип – в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.


II. „ЛОГОПЕД”, код по НКПД  22666001  – 1 брой .

Област на дейност: Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - предоставяне на комплексни социални услуги по чл. 15 от Закона за социалните услуги.

Цел на длъжността: Извършва оценка, диагностика и терапия на различни езиково-говорни нарушения. Развива комуникативните способности на потребителите. Провежда езиково-речева рехабилитация, преодоляване на езикови затруднения и корекция на неправилно произношение на звукове. Оказва помощ с конкретни насоки на семействата на лицата/ техните законни представители.


1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше образование със степен бакалавър, магистър или курс за преквалификация със специалност „Логопедия" (професионална квалификация логопед);
  • Професионален опит по специалността се счита за предимство;
  • Добри компютърни умения;
  • Да няма дисциплинарни наказания;
  • Добро познаване на нормативната уредба в сферата на социалните услуги, Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги и  Конвенцията за правата на хората с увреждания.


2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Способност за планиране и организиране на дейността;
 • Умения за водене на случай;
 • Умения за работа с  лица във висок риск  от социално изключване;
 • Умения за обмисляне и вземане на решения, включително в ситуация на криза, емоционален конфликт при работа с пълнолетни лица с трайни увреждания;
 • Умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно/ автоагресивно поведение;
 • Добри комуникативни умения и умения за работа в екип – в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.


III. „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”, код по НКПД  22216007  – 1 брой.

Област на дейност: Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - предоставяне на комплексни социални услуги по чл. 15 от Закона за социалните услуги.

Цел на длъжността: Отговаря за здравето и здравословните условия на потребителите в Дневния център. Извършва сутрешен филтър на потребителите и екипа. Измерва артериалното налягане и раздава назначените медикаменти. Контролира качеството и количеството на храната. Осъществява контрол по изпълнението на санитарно-хигиените изисквания в Центъра.


1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – „професионален бакалавър“ -  специалност: „Медицинска сестра”;
 • Професионален опит по специалността се счита за предимство;
 • Добри компютърни умения;
 • Да няма дисциплинарни наказания;
 • Добро познаване на нормативната уредба в сферата на социалните услуги, Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги и  Конвенцията за правата на хората с увреждания.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Способност за планиране и организиране на дейността;
 • Способност за работа с пълнолетни лица с трайни увреждания / законни представители  и техните семейства, според техните специфики;
 • Умения за обмисляне и вземане на решения, включително в ситуация на криза, емоционален конфликт при работа с пълнолетни лица с трайни увреждания;
 • Умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно/ автоагресивно поведение;
 • Умения за изследване, изслушване и разбиране на проблеми и затруднения на пълнолетните лицата с  трайни увреждания;
 • Добри комуникативни умения и умения за работа в екип – в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.

Необходими документи за участие в подбора за посочените свободни работни места:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до Управителя на ДЦПЛУ „Св. Мина”;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Документите се подават лично в ДЦПЛУ „Св. Мина”,  гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: до 07.03.2024 г. (четвъртък) включително,  до 16:00 часа.

Начин на провеждане:


 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа - разглеждане на подадените документи за съответствие с обявените изисквания и интервю с кандидатите, допуснати до втори етап.


 • Длъжностите се заемат чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).Лице за контакти: Нина Калоянова

Управител на ДЦПЛУ „Св. Мина”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, e-mail: dcplu_pan@abv.bg.bg


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служители на трудов договор за длъжността „специалист“

в отдел „Териториално и селищно устройство“:

І. Кратко описание на длъжността:

• Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага законови и подзаконови нормативни актове;

• Участва в процеса на събиране и систематизиране на информация и административно обслужване, изготвяне на анализи и становища по програми, планове и отделни проблеми в съответните области на дейност, която обработва и предоставя на по-високи длъжностни нива; поддържа  публични регистри; познава и прилага всички законови и административни актове в областта на устройството на територията и строителството /ЗУТ, наредбите по неговото приложение и законовата уредба имаща отношение към ЗУТ/;

• Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря;

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

Степен на образование – средно; притежаващи свидетелство за професионална квалификация в областта на строителството, архитектурата и геодезията.


ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит/ако притежава такива/;
 5. Документи доказващи познаването на специализирания софтуер за проектиране и чертане /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 14.02.2024 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 - Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

ЖЕЛЯЗКО ГАГОВ

Кмет на община Панагюрище


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността „Инспектор“

в отдел „Териториално и селищно устройство“


І. Кратко описание на длъжността:

 • Превантивен контрол на извършваното строителство.
 • Констатиране на незаконно строителство
 • Образуване процедура по реда на чл. 57а на ЗУТ- за преместваеми обекти.
 • Образуване процедура по реда на чл. 178 на ЗУТ - за забрана ползването на строеж IV -VI категория и организация на изпълнението на заповедта.
 • Образуване процедура по реда на чл. 195 на ЗУТ - за ремонт или премахване на грозящ или опасен от самосрутване строеж и организация на изпълнението на заповедта.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – висше;

2. Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;

3. Професионално направление – „Архитектура, строителство и геодезия“ или сходна техническа специалност.


ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит/ако притежава такива/;
 5. Документи доказващи познаването на специализирания софтуер за проектиране и чертане и/или други допълнителни квалификации /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 31.01.2024 г.  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

За датата и часа на провеждане на интервюто, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение при главен експерт „Човешки ресурси“.


За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.


 ЖЕЛЯЗКО ГАГОВ

Кмет на община ПанагюрищеСрокът по обявата на ДЦДМУ "Дъга" се удължава, считано от 05.02.2024 г. до 26.02.2024 г. вкл. до 16.00 часа.


ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „ДЪГА“ ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

I. „ПСИХОЛОГ”, код по НКПД  26346001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Психологическо консултиране и подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства. Индивидуална и групова работа с потребителите. Изготвяне на психологичен статус за ТЕЛК/НЕЛК.


1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- Образование – висше, завършена образователно-квалификационна степен: бакалавър/магистър с професионално направление: Психология;

- Професионален опит по специалността се счита за предимство;

- Да няма дисциплинарни наказания;

- Добри компютърни умения;

- Добро познаване на нормативната уредба в сферата на социалните услуги, както и  Етичния кодекс на работещите с деца и Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- способност за планиране и организиране на дейността;

- умения за водене на случай;

- способност за работа с деца/младежи с трайни увреждания и техните семейства, според техните специфики;

- умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с деца/младежи с агресивно/автоагресивно поведение и други;

- умения за изследване, изслушване и разбиране на проблеми и затруднения на децата/младежите с увреждания;

- оказване на подкрепа за справяне с емоционално и психическо напрежение и натоварване в резултат на дейностите, свързани с полагане на грижи за зависими членове на семейството;

- добри комуникативни умения и умения за работа в екип – в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.


II. „ЛОГОПЕД” код по НКПД  22666001  – 1 брой (по заместване).

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Извършва оценка, диагностика и терапия на различни езиково-говорни и комуникативни нарушения. Планира, организира и провежда индивидуални програми за логопедична терапия, съобразно възрастта на потребителя, равнището на индивидуалното и речевото му развитие, вида и степента на речевото нарушение. Работи с потребителите в посока преодоляване на специфичните логопедични трудности. Работи за развиване на комуникативни способности на потребителите, развитие на познавателните процеси, формиране на пълноценни представи за околния свят и др. Оказва помощ с конкретни насоки на семействата на децата/младежите.


1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-            Образование – висше, завършена образователно-квалификационна степен бакалавър/магистър с професионално направление: Логопедия или други приравнени специалности и квалификации;

-            Професионален опит по специалността се счита за предимство;

-            Да няма дисциплинарни наказания;

-            Добри компютърни умения;

-            Добро познаване на нормативната уредба в сферата на социалните услуги, както и  Етичния кодекс на работещите с деца и Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Способност за планиране и организиране на дейността;

- Умения за водене на случай;

- Способност за работа с деца/младежи с трайни увреждания и техните семейства, според техните специфики;

- Умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с деца/младежи с агресивно/автоагресивно поведение и други;

- Добри комуникативни умения и умения за работа в екип – в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.


III. „РЕХАБИЛИТАТОР” код по НКПД  22645001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Организира и провежда всички рехабилитационни мероприятия с децата и младежите с увреждания в ДЦДМУ „Дъга“. Провежда инидивидуална и групова работа с потребителите.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-        Образование – висше, завършена образователно-квалификационна степен: бакалавър/магистър, с професионално направление: „Рехабилитация“, „Кинезитерапия“ или „Ерготерапия“;

-        Професионален опит по специалността се счита за предимство;

-        Да няма дисциплинарни наказания;

-        Добри компютърни умения;

-        Добро познаване на нормативната уредба в сферата на социалните услуги, както и  Етичния кодекс на работещите с деца и Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Способност за планиране и организиране на дейността;

- Умения за водене на случай;

- Способност за работа с деца/младежи с трайни увреждания и техните семейства, според техните специфики;

- Умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с деца/младежи с агресивно/автоагресивно поведение и други;

- Добри комуникативни умения и умения за работа в екип – в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.

IV. „ТРУДОТЕРАПЕВТ” код по НКПД 53291008 – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Провежда функционална и занимателна трудотерапия. Води клубове по интереси и разработва програмите за тях. Работи индивидуално и групово с потребителите.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-        Завършено средно образование, висшето образование е предимство за длъжността;

-        Професионален опит – не се изисква;

-        Да няма дисциплинарни наказания;

-        Добри компютърни умения;

-        Добро познаване на нормативната уредба в сферата на социалните услуги, както и  Етичния кодекс на работещите с деца и Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Способност за планиране и организиране на дейността;

- Умения за водене на случай;

- Способност за работа с деца/младежи с трайни увреждания и техните семейства, според техните специфики;

- Прилага индивидуален подход за работа, ориентиран към специфичните потребности и възможности на потребителя за включване в трудови дейности;

- Прилага техники и подходи за мотивация за придобиване на трудови умения и за трудова реализация;

- Умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с деца/младежи с агресивно/автоагресивно поведение и други;

- Добри комуникативни умения и умения за работа в екип – в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.


V. Необходими документи за участие в подбора за посочените свободни работни места:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ “Дъга“;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Документите се подават лично в ДЦДМУ „Дъга”,  гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 31.

Срок за подаване на документите: Документите се подават до 16:00 часа на 02.02.2024 г. включително.

VI. Начин на провеждане:

 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа - разглеждане на подадените документи за съответствие с обявените изисквания и интервю с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжностите „психолог“, „рехабилитатор“ и „трудотерапевт“ се заемат чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1  във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).
 • Длъжността „Логопед“ се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).

 

Лице за контакти: Савка Гешанова

Директор на ДЦДМУ „Дъга”, гр. Панагюрище

тел. 0885 990 222, e-maildcdu.daga@mail.bg
file icon pdf ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРОТОКОЛ


file icon pdf СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ за провеждане на конкурс за заемане на длъжността длъжност Началник на отдел „Териториално и селищно устройство“ в Общинска администрация Панагюрище.


file icon pdf СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ


На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №                                                                                   14/11.01.2024 г. на кмета на Община Панагюрище


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Началник на отдел в община“ – отдел „Териториално и селищно устройство“ - 1 щатна бройка  в общинска администрация Панагюрище

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo - квалификационна степен – „бакалавър“; професионално направление – „Архитектура, строителство и геодезия;

1.3. Професионален опит – 3 години или да имат придобит минимален ранг III (трети) младши;

1.4. Изисквания и компетентности: Управленска компетентност, ориентация към резултати, комуникативна компетентност,  работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1. Познаване на нормативните актове в областта на устройството на територията, инвестиционното проектиране, строителството и кадастъра. Компетентности в областта на устройственото планиране и регулиране, инвестиционната дейност, техническата инфраструктура, изпълнението и контрола на строителния процес;

2.2. Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. Умения за работа с офис техника. Познаване на специализирания софтуер за проектиране и чертане AutoCAD и mCAD.


3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез:

-       тест;

-       интервю.


4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1. Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл);

4.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец;

4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.


5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 10-дневен срок (до 25.01.2024 г. включително) от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на общината, от 08:30 ч. до 17:00 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл."20-ти април" №13, ет.1, стая 116, гл. експерт „Човешки ресурси”.


6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

 • Лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
 • Чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;

Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидата или пълномощника за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 • Подаване по електронен път, на официалната електронна поща на община Панагюрище:

panagyurishte@panagyurishte.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Забележка:

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -  в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;

- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;

Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.


7. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Центъра за административно обслужване на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13 и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес: www.panagyurishte.bg, раздел „Свободни работни места“.

8. Заемащият длъжността организира, координира и провежда дейностите  по прилагане на законовите уредби, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране, строителството, кадастъра и инвестиционната дейност.  Провежда общинската политика на територията на общината в сферите на дейност за които отговаря. Работи за успешното реализиране и изпълнение на приетите стратегии, програми, проекти и др. на община Панагюрище. Осъществява ръководство и контрол върху работата на отдел „Териториално и селищно устройство“ и отчита дейността му.

9. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 933 - 2000 лева за I степен. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.


Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от: http://www.panagyurishte.bg/.

file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

file icon doc ДЕКЛАРАЦИЯ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

КМЕТСТВО ЕЛЩИЦА

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор при пълно работно време от 8 часа

за длъжността „Главен специалист отчетна и контролна дейност“

в Кметство Елшица

І. Кратко описание на длъжността

• Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага законови и подзаконови нормативни актове;

• Участва в процеса на събиране и систематизиране на информация и административно обслужване;

• Събира местните данъци и такси от населението. Събира приходи за административни услуги, изготвя отчет за финансово-счетоводния отдел на община Панагюрище.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 1. Степен на образование – средно икономическо;
 1. Професионален опит – 2 години да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите  по длъжностна характеристика.
 2. Умения за работа с компютър и специализиран софтуер.
 3. Да не е осъждан и да не е освобождаван от наказателна отговорност.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
 5. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 12.01.2024 г.  - 17.00 ч. на адрес: с. Елшица, община Панагюрище, Кметството, пл. „9 септември“  или в Община Панагюрище – Център за административно обслужване.

За датата и часа на провеждане на интервюто, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.


За информация: тел. 0877313121 и сайта на община Панагюрище.


МИТКО КОЧЕВ

Кмет на кметство Елшица

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Панагюрище

Обявява подбор за следните длъжности


за длъжността „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” код по НКПД  53221003  – 1 брой ( 8 часа).

Цел на длъжността: Оказва цялостна подкрепа на потребителите при хранене, самообслужване и придвижване. Извършва тоалет на потребителите при необходимост. Работи в екип с останалите служител за задоволяване потребностите на потребителите, заложени в индивидуалния план на подкрепа.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено средно образование;
 • Професионален опит – не се изисква.
 • Добро познаване на Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.
 • Адаптивност и умения за работа в екип;
 • Лични качества - лоялност, креативност, надеждност, позитивно отношение;
 • Да няма дисциплинарни наказания.


за длъжността „ТРУДОТЕРАПЕВТ” код по НКПД 53291008 – 1 брой ( 8 часа).

Цел на длъжността: Провежда функционална и занимателна трудотерапия. Води клубове по интереси и разработва Програмите за тях. Работи индивидуално и групово с потребителите.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено средно образование – висшето образование е предимство за длъжността;
 • Професионален опит – не се изисква.
 • Добро познаване на Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.
 • Адаптивност и умения за работа в екип;
 • Лични качества - лоялност, креативност, надеждност, позитивно отношение;
 • Да няма дисциплинарни наказания.


за длъжността „ЧИСТАЧ/ ХИГИЕНИСТ” код по НКПД 91120004 – 1 брой ( 8 часа).

Цел на длъжността: Извършва цялостно почистване и дезинфекция на помещенията в сградата, вътрешен и външен двор и тротоар. Работи в екип със социален асистент и специалистите в Дневния център.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено средно образование;
 • Професионален опит – не се изисква.
 • Добро познаване на Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.
 • Адаптивност и умения за работа в екип;
 • Лични качества - лоялност, креативност, надеждност, позитивно отношение;
 • Да няма дисциплинарни наказания.Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦПЛУ, гр. Панагюрище;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация (ако притежава);
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Документите се подават лично в ДЦПЛУ,  гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок  за подаване на документите: 24.11.2023 г. включително,  до 16:00 часа.

 • Подборът на кандидатите се осъществява, съгласно Процедура за подбор на служителите в ДЦПЛУ, гр. Панагюрище.

Лице за контакти: Нина Калоянова

управител на ДЦПЛУ, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, e-mail: dcplu_pan@abv.bg

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище

Обявява подбор за следните длъжности


за длъжността „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” код по НКПД  53221003  – 1 брой ( 8 часа).

Цел на длъжността: Оказва подкрепа на потребителите при хранене, самообслужване, придвижване, събуване и обуване. Извършва тоалет на потребителите при необходимост. Работи в екип с  останалите служител за задоволяване потребностите на потребителите, заложени в индивидуалния план на подкрепа.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено средно образование;
 • Професионален опит – не се изисква.
 • Добро познаване на Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.
 • Адаптивност и умения за работа в екип;
 • Лични качества - лоялност, креативност, надеждност, позитивно отношение;
 • Да няма дисциплинарни наказания.


за длъжността „РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА” код по НКПД  71192016  – 1 брой ( 4 часа).

Цел на длъжността: Поддържа сградния фонд на социалната услуга

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено средно образование;
 • Професионален опит – не се изисква.
 • Добро познаване на Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.
 • Адаптивност и умения за работа в екип;
 • Лични качества - лоялност, креативност, надеждност, позитивно отношение;
 • Да няма дисциплинарни наказания.


Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация (ако притежава);
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Документите се подават лично в ДЦПЛУ,  гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок  за подаване на документите: 20.10.2023 г. включително,  до 16:00 часа.

 • Подборът на кандидатите се осъществява, съгласно Процедура за подбор на служителите в ДЦПЛУ „Св. св. Козма и Дамян“, гр. Панагюрище.

Лице за контакти: Нина Калоянова

директор на ДЦПЛУ „Св. св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12,  0357 90219, e-mail: dcvhu_pan@abv.bg


О Б  Я В Л Е Н И Е


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

обявява подбор на кандидати за длъжността психолог в Център за обществена подкрепа „Зора“, град Панагюрище – 1 щатна бройка, на 8 часов работен ден.

file icon doc ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Обявява подбор за назначаване на служител на трудов договор за длъжността директор на Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга“ – 1 щатна бройка, 8-часов работен ден

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.  Завършено висше образование;

2. Образователно-квалификационна степен – „магистър”;

3. Професионален опит – не се изисква;

4. Много добро познаване на нормативната уредба в сферата на социалните услуги и закрилата на детето, както и на Етичния кодекс на работещите с деца и Етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

5. Много добри компютърни умения.


II. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Способност за планиране и организиране на дейността;

2. Способност за работа с деца с трайни увреждания и техните семейства, според техните специфики;

3. Умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно/автоагресивно поведение и други;

4. Добри комуникативни умения и умения за работа в екип – в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.


III. Основни задължения и отговорности на длъжността:

1. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ДЦДМУ при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности.

2. Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите относно предоставяните от тях социални услуги.

3. Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи.

4. Извършва анализ на дейността на социалната услуга и прави аргументирани предложения за промени при възникване на необходимост от такива.

5. Прави предложения за промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа.

6. Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра.

7. Контролира правилното водене и съхраняване на документацията.

8. Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд.

9. Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд.

10. Разработва правилници, процедури и правила за дейността на центъра.

11. Изготвя и следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетите служители.

12. Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги в центъра.

13. Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база.

14. Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на центъра.

15. Организира и урежда всички въпроси, свързани с приемането, престоя, прекратяване ползването на социални услуги и дейностите по социална интеграция на децата в ДЦДМУ.

16. Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в Центъра и извън него.

17. Изпълнява и други задачи, свързани с дейността на социалната услуга, възложени от Ръководството на Община Панагюрище.


ІV. Начин на провеждане на подбора:

I –ви етап: Подбор по документи. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания за длъжността.

II –ри етап. Интервю с кандидатите, които са допуснати до втори етап.


V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Документ за компютърна грамотност (ако притежава такъв);
 5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит (ако притежава такива).
 6. Мотивационно писмо.


V. Нормативни документи за подготовка от кандидатите:


 1. Закон за социалните услуги и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги;
 2. Конвенцията на ООН за правата на детето;
 3. Закон за закрила на детето и Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето;
 4. Наредба за качеството на социалните услуги;
 5. Кодекс на труда;
 6. Закон за публичните финанси;
 7. Решение № 346 от 5 май 2023 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 година;
 8. Етичен кодекс на работещите с деца;
 9. Етичен кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.


VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 02.10.2023 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 - Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати, което ще се проведе на 06.10.2023 година.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.


file icon pdf СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ДИРЕКТОР НА ДЦДМУ „ДЪГА“

file icon pdf СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДИРЕКТОР НА НА ДЦДМУ „ДЪГА“
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище

Обявява подборза длъжността „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” код по НКПД  22216007  – 1 брой.

Цел на длъжността: Следи за здравето и  здравословните условия за пребиваване на потребителите в Дневния център. Извършва сутрешен филтър на персонала и потребителите. Измерва артериалното налягане. Води и съхранява медицинската документация в социалната услуга. Контролира качеството и количеството на храната. Осъществява контрол по изпълнението на санитарно-хигиените изисквания в Центъра.


Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование –  „професионален бакалавър“ -  специалност: „Медицинска сестра”

или завършено образование подходящо за  медицинско лице;

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство;
 • Много добри  организационни и комуникативни умения;
 • Адаптивност и умения за работа в екип;
 • Лични качества - лоялност, креативност, надеждност, позитивно отношение;
 • Работа с компютър и офис техника;
 • Да няма дисциплинарни наказания.

Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация (ако притежава);
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.


Документите се подават лично в ДЦПЛУ,  гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок  за подаване на документите: 18.09.2023 г. включително,  до 16:00 часа.

Начин на провеждане:


 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа – по документи и чрез събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1  във връзка с чл.
 • 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).
Лице за контакти: Нина Калоянова

директор на ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12,  0357 90219, e-mail: dcvhu_pan@abv.bg


О Б  Я В Л Е Н И Е

Във връзка със Заповед № РД01-1661/28.08.2023 година на изпълнителния директор на АСП за предварително одобрение за създаване на социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, Решение № 627 от 31.08.2023 година на Общински съвет – Панагюрище и съгласно утвърдена от Кмета на община Панагюрище „Процедура за подбор на служители“, Община Панагюрище обявява подбор на служители за социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, с адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 32.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Общ брой места – 11 щатни бройки:

 • Управител;
 • Социален работник;
 • Психолог;
 • Логопед;
 • Рехабилитатор/кинезитерапевт;
 • Медицинска сестра;
 • Социален педагог;
 • Трудотерапевт;
 • Социален асистент;
 • Чистач/Хигиенист.


file icon doc ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ

file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

file icon doc СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ 

file icon doc СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ, ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

СЪОБЩАВА,

че срокът за поддаване на документи за подбора за длъжностите младши експерт, инспектор и специалист в отдел „Териториално и селищно устройство“ – 3 щатни бройки се удължава до 09.09.2023 година.


Община Панагюрище обявява процедура за подбор на  външен член на Одитен комитет в

Община Панагюрище при следните условия

ОБЯВЛЕНИЕ

Кмета на Община Панагюрище, на основание чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и заповед № 1005/2022 г. обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Община Панагюрище за периода 2023 – 2026 г.

1. Изисквания към кандидатите предвидени в чл.18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са:

1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

3. Да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл.18, ал.4 от ЗВОПС;


2. За участие в процедурата кандидатите подават заявление съгласно Приложение № 1, към което се прилагат следните документи:

1.Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

3. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит - по преценка на кандидата.


3. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават от кандидатите в запечатан плик с надпис: „Кандидатура за участие в процедура за подбор на външни членове в състава на одитния комитет в Община Панагюрище за периода 2023 г. – 2026 г . в деловодството на Община Панагюрище на адрес гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ № 13, всеки работен ден от 08:00 ч. до 18:00 ч. в периода от 14.06.2023 г. до 14.08.2023 г.

4. Кратко описание на дейността на одитния комитет:

Одитният комитет има за цел да подпомага ръководството на организацията по отношение на финансовото отчитане и вътрешния контрол и да спомага за осигуряването на независимост на вътрешния одит в организацията. Съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишни планове за дейността по вътрешен одит, разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит, запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация и др.

5.Задължения на членовете на одитния комитет:

Съгласно разпоредбите на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с ПМС № 24/26.01.2017 г., обн. ДВ, бр. 11/31.01.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/13.10.2020 г.).

6. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет, равно на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец, съгласно чл. 18, ал. 9 от ЗВОПС (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.).

7. Начин на провеждане на процедурата за подбор:

Етап 1

- Преглед на представените от кандидатите документи и изготвяне на списък на кандидатите, допуснати до участие в подбора от 15.08.2023 г. до 17.08.2023 г.

До участие в подбора не се допускат кандидати, които не са представили всички документи по т. 2 или документите са представени извън определения срок.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол, съдържащ информация за:

1. допуснатите кандидати;

2. недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им;

3. дата, час и място на провеждане на интервюто;

Протоколът се публикува на интернет страницата на Община Панагюрище и до допуснатите кандидати се изпращат покани за участие в подбора/явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му.


Етап 2

- Интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за дейността на одитния комитет от 23.08.2023 г. до 30.08.2023 г.

Кандидатите ще бъдат оценявани на база общото си представяне и класирани по низходящ ред.

Образци на заявление за участие в процедурата за подбор и декларация Приложение № 4 от кандидатите за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от ЗВОПС са публикувани на интернет-страницата на Община Панагюрище, секция „Свободни работни места“.

До кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочен от тях електронен или пощенски адрес ще бъде изпратена покана, в която ще бъдат уточнени датата, мястото и часът, в който кандидатите следва да се явят за провеждане на втория етап от процедурата за подбор.


file icon doc Приложение № 1 „Заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет“.

file icon doc Приложение № 4 „Декларация за обстоятелствата по чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор“.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността „Инспектор“

в отдел „Териториално и селищно устройство“

І. Кратко описание на длъжността:

 • Превантивен контрол на извършваното строителство.
 • Констатиране на незаконно строителство
 • Образуване процедура по реда на чл. 57а на ЗУТ- за преместваеми обекти.
 • Образуване процедура по реда на чл. 178 на ЗУТ - за забрана ползването на строеж IV -VI категория и организация на изпълнението на заповедта.
 • Образуване процедура по реда на чл. 195 на ЗУТ - за ремонт или премахване на грозящ или опасен от самосрутване строеж и организация на изпълнението на заповедта.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – висше;

2. Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;

3. Професионално направление – „Архитектура, строителство и геодезия“ или сходна техническа специалност.


ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит/ако притежава такива/;
 5. Документи доказващи познаването на специализирания софтуер за проектиране и чертане /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 14 /четиринадесет/ календарни дни от публикуване на обявата на сайта на община Панагюрище, т. е. до 23.06.2023 г.  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

За датата и часа на провеждане на интервюто, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение при главен експерт „Човешки ресурси“.


За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността „Специалист“

в отдел „Териториално и селищно устройство“

І. Кратко описание на длъжностите:

• Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага законови и подзаконови нормативни актове;

• Участва в процеса на събиране и систематизиране на информация и административно обслужване, техническа обработка на документите, поддържа  публични регистри и архив на инвестиционните проекти;

• Проучва преписки за изработени и одобрени ПУП-ове и частично изменение на ПУП-ове съгласно процедурите на ЗУТ.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – средно; притежаващи свидетелство за професионална квалификация в областта на строителството или сходна техническа специалност.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит/ако притежава такива/;
 5. Документи доказващи познаването на специализирания софтуер за проектиране и чертане /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 14 /четиринадесет/ календарни дни от публикуване на обявата на сайта на община Панагюрище, т. е. до 23.06.2023 г.  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

За датата и часа на провеждане на интервюто, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение при главен експерт „Човешки ресурси“.


За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността „Младши експерт“

в отдел „Териториално и селищно устройство“

І. Кратко описание на длъжността:

 • Анализира, разработва и дава предложения относно дейностите по устройственото планиране и инвестиционното проектиране;
 • Изготвя становища и предложения за решения на управленски проблеми;
 • Участва в разработването на строителната програма, поименните списъци на обектите за изпълнение на проектно-проучвателните работи;
 • Участва в подготовката на процедурите за провеждане на конкурси за възлагане на обществени поръчки, свързани със строителство, проектиране, строителен надзор и строителни ремонтни услуги;
 • Участва при изготвяне на технически задания и конкурсни условия;
 • Разработва конкурсни документации /тръжни книжа/ за обществени поръчки;
 • Участва в подготовката на договорите в строителството.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – висше;

2. Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър ;

3. Професионално направление – „Архитектура, строителство и геодезия“ или сходна техническа специалност или стопански науки.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит/ако притежава такива/;
 5. Документи доказващи познаването на специализирания софтуер за проектиране и чертане /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 14 /четиринадесет/ календарни дни от публикуване на обявата на сайта на община Панагюрище, т. е. до 23.06.2023 г.  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

За датата и часа на провеждане на интервюто, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение при главен експерт „Човешки ресурси“.


За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” в отдел „Социални дейности и здравеопазване“ – 1 щатна бройка.

І. Кратко описание на длъжността:

• Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага законови и подзаконови нормативни актове;

• Участва в процеса на събиране на информация, изготвяне на експертни анализи и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в съответните области на дейност, която обработва и предоставя на по-високи длъжностни нива;

• Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря;

• Участва в процеса на междуинституционално взаимодействие.


ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- образование висше, ОКС „Проф. бакалавър“ и професионален опит - не се изисква.

ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

Младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” трябва да познава Закона за социалните услуги, Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, Закона за хора с увреждания, Правилника за прилагане на закона за хора с увреждания, Закона за закрила на детето, Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, Закона за личната помощ, Наредба  № РД-07-7 от 28 юни 2019 година за включване в механизма лична помощ, Наредба за качеството на социалните  услуги и др. нормативни и поднормативни актове в системата на социалните дейности и здравеопазване.

Личностни умения и компетентности:

- аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента, дигитална компетентност;

- лични качества - инициативност, оперативност, колегиалност, коректност, лоялност към организацията.


IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.


V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. Писмено заявление за кандидатстване;

2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /ако притежава такива/;

6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.


VІ. Място и срок за подаване на документи :

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 09.06.2023 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 - Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служители на трудов договор за длъжността „Младши експерт“

в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ - 3 щатни бройки

І. Кратко описание на функциите по длъжностна характеристика:

 1. Участва в процеса на събиране и систематизиране на информация, необходима за изготвяне на експертни анализи, доклади, отчети и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в областта на образованието, културата, младежките дейности, спорта и туризма;
 2. Участва в екипи за разработването на стратегии, правилници, наредби, програми, проекти, планове, системи, инструкции, заповеди, проекти за решения на ОбС, вътрешни актове, засягащи съответната област, като събира и систематизира необходимата информация;
 3. Осигурява и контролира условията и организацията на дейностите в предучилищното и училищното образование, културните институции и читалища, спортните бази и спортни клубове, младежки инициативи и др.;
 4. Участва в събирането и обработването на  информация при създаване и поддържане на  публични регистри  по ЗПУО, ЗТ  и други нормативни актове.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите:

1.    Степен на образование – висше;

2.    Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;

3.    Област на висше образование – хуманитарни науки, педагогически науки, социални, стопански и правни науки;

4.     Професионален опит – не се изисква;

5.    Изисквания и компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1.       Писмено заявление за кандидатстване ;

2.       Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;

3.       Автобиография (европейски формат);

4.       Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /ако притежава такива/;

5.       Документи доказващи компютърни умения /ако притежава такива/;

6.       Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

 V. Нормативни документи за подготовка от кандидатите:


 1. Закон за предучилищното и училищното образование;
 2. Наредба №24 от 10.09.2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини,  училищата и центровете за подкрепа и личностно развитие;
 3. Наредба №9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 4. Закон за народните читалища;
 5. Закон за културното наследство;
 6. Закон за младежта;
 7. Закон за физическото възпитание и спорт;
 8. Закон за туризма;
 9. Закон за администрацията;
 10. Закон за местното самоуправление и местната администрация.


VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

I. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 26.05.2023 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.
 ОБЩИНА   ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността:

Старши експерт „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество” в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ – 1 бройка.

І. Кратко описание на длъжността :

-          Предоставя информация на медиите и обществеността за дейността на Общинска администрация – Панагюрище;

-          Разработва програми за популяризиране работата на администрацията и издигане авторитета ѝ в обществото;

-          Подпомага Кмета на общината при информиране на обществеността и осигуряване на връзки със средствата за масово осведомяване;

-          Анализира публикациите в медиите за обществено мнение за дейността на общинската администрация и информира ежедневно кмета;

-          Разработва, организира и провежда публични кампании за предварително представяне на подготвяни от администрацията нормативни актове;

-          Осигурява публичност и прозрачност на дейността на общинската администрация;

-          Организира и осигурява мероприятията на общината при вътрешно и международно сътрудничество.

 ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

образование висше, ОКС „Бакалавър“ и професионален опит минимум 1 година

 ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

Успешният кандидат трябва да притежава:

- Завършено висше образование от следните професионални направления: „Филология“, „Политически науки“, “Обществени комуникации и информационни науки“ или области на висше образование – стопански или хуманитарни науки ;

- Отлична българска граматика и умение за писане;
- Владеене на английски език – писмено и говоримо се счита за предимство;
- Отличен опит в използването на Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power point, Microsoft Outlook/Outlook express;

Личностни умения и компетентности:

- аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност

- лични качества - инициативност, оперативност, колегиалност, коректност, креативност, представителност, лоялност към организацията.

IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. Писмено заявление за кандидатстване, като кандидатът конкретизира позицията за която кандидатства;

2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност   и владеене на чужд език /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

 V. Нормативни документи за подготовка от кандидатите:

-          Закон за държавния протокол, правилника за прилагането му;

-          закона за местното самоуправление и местната администрация;

-          Законът за държавния печат и националното знаме на Република България;

-          Законът за герб на Република България;

-           Наредба на общински съвет – Панагюрище за символите, почетните звания и отличия;

-          Други нормативни и поднормативни актове касаещи протокола и церемониала, международното сътрудничество и връзките с обществеността.


VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VIІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 26.05.2023 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

 

Община Панагюрище обявява процедура за подбор на  външен член на Одитен комитет в

Община Панагюрище при следните условия

ОБЯВЛЕНИЕ

Кмета на Община Панагюрище, на основание чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и заповед № 1005/2022 г. обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Община Панагюрище за периода 2023 – 2026 г.

1. Изисквания към кандидатите предвидени в чл.18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са:

1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

3. Да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл.18, ал.4 от ЗВОПС;


2. За участие в процедурата кандидатите подават заявление съгласно Приложение № 1, към което се прилагат следните документи:

1.Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

3. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит - по преценка на кандидата.


3. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават от кандидатите в запечатан плик с надпис: „Кандидатура за участие в процедура за подбор на външни членове в състава на одитния комитет в Община Панагюрище за периода 2023 г. – 2026 г . в деловодството на Община Панагюрище на адрес гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ № 13, всеки работен ден от 08:00 ч. до 18:00 ч. в периода от 21.04.2023 г. до 31.05.2023 г.

4. Кратко описание на дейността на одитния комитет:

Одитният комитет има за цел да подпомага ръководството на организацията по отношение на финансовото отчитане и вътрешния контрол и да спомага за осигуряването на независимост на вътрешния одит в организацията. Съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишни планове за дейността по вътрешен одит, разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит, запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация и др.

5.Задължения на членовете на одитния комитет:

Съгласно разпоредбите на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с ПМС № 24/26.01.2017 г., обн. ДВ, бр. 11/31.01.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/13.10.2020 г.).

6. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет, равно на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец, съгласно чл. 18, ал. 9 от ЗВОПС (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.).

7. Начин на провеждане на процедурата за подбор:

Етап 1

- Преглед на представените от кандидатите документи и изготвяне на списък на кандидатите, допуснати до участие в подбора от 01.06.2023 г. до 05.06.2023 г.

До участие в подбора не се допускат кандидати, които не са представили всички документи по т. 2 или документите са представени извън определения срок.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол, съдържащ информация за:

1. допуснатите кандидати;

2. недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им;

3. дата, час и място на провеждане на интервюто;

Протоколът се публикува на интернет страницата на Община Панагюрище и до допуснатите кандидати се изпращат покани за участие в подбора/явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му.


Етап 2

- Интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за дейността на одитния комитет от 08.06.2023 г. до 14.06.2023 г.

Кандидатите ще бъдат оценявани на база общото си представяне и класирани по низходящ ред.

Образци на заявление за участие в процедурата за подбор и декларация Приложение № 4 от кандидатите за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от ЗВОПС са публикувани на интернет-страницата на Община Панагюрище, секция „Свободни работни места“.

До кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочен от тях електронен или пощенски адрес ще бъде изпратена покана, в която ще бъдат уточнени датата, мястото и часът, в който кандидатите следва да се явят за провеждане на втория етап от процедурата за подбор.


file icon doc Приложение № 1 „Заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет“.

file icon doc Приложение № 4 „Декларация за обстоятелствата по чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор“.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността „Специалист“

в отдел „Териториално и селищно устройство“

І. Кратко описание на длъжностите:

• Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага законови и подзаконови нормативни актове;

• Участва в процеса на събиране и систематизиране на информация и административно обслужване, техническа обработка на документите, поддържа  публични регистри и архив на инвестиционните проекти;

• Проучва преписки за изработени и одобрени ПУП-ове и частично изменение на ПУП-ове съгласно процедурите на ЗУТ.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – средно; притежаващи свидетелство за професионална квалификация в областта на строителството или сходна техническа специалност.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит/ако притежава такива/;
 5. Документи доказващи познаването на специализирания софтуер за проектиране и чертане /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 14 /четиринадесет/ календарни дни от публикуване на обявата на сайта на община Панагюрище, т. е. до 25.04.2023 г.  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

За датата и часа на провеждане на интервюто, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение при главен експерт „Човешки ресурси“.


За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността „Инспектор“

в отдел „Териториално и селищно устройство“

І. Кратко описание на длъжността:

 • Превантивен контрол на извършваното строителство.
 • Констатиране на незаконно строителство
 • Образуване процедура по реда на чл. 57а на ЗУТ- за преместваеми обекти.
 • Образуване процедура по реда на чл. 178 на ЗУТ - за забрана ползването на строеж IV -VI категория и организация на изпълнението на заповедта.
 • Образуване процедура по реда на чл. 195 на ЗУТ - за ремонт или премахване на грозящ или опасен от самосрутване строеж и организация на изпълнението на заповедта.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – висше;

2. Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;

3. Професионално направление – „Архитектура, строителство и геодезия“ или сходна техническа специалност.


ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит/ако притежава такива/;
 5. Документи доказващи познаването на специализирания софтуер за проектиране и чертане /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 14 /четиринадесет/ календарни дни от публикуване на обявата на сайта на община Панагюрище, т. е. до 25.04.2023 г.  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

За датата и часа на провеждане на интервюто, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение при главен експерт „Човешки ресурси“.


За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.Община Панагюрище обявява процедура за подбор на  външен член на Одитен комитет в

Община Панагюрище при следните условия

ОБЯВЛЕНИЕ

Кмета на Община Панагюрище, на основание чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и заповед № 1005/2022 г. обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Община Панагюрище за периода 2023 – 2026 г.

1. Изисквания към кандидатите предвидени в чл.18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са:

1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

3. Да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл.18, ал.4 от ЗВОПС;


2. За участие в процедурата кандидатите подават заявление съгласно Приложение № 1, към което се прилагат следните документи:

1.Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

3. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит - по преценка на кандидата.


3. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават от кандидатите в запечатан плик с надпис: „Кандидатура за участие в процедура за подбор на външни членове в състава на одитния комитет в Община Панагюрище за периода 2023 г. – 2026 г . в деловодството на Община Панагюрище на адрес гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ № 13, всеки работен ден от 08:00 ч. до 18:00 ч. в периода от 13.03.2023 г. до 13.04.2023 г.

4. Кратко описание на дейността на одитния комитет:

Одитният комитет има за цел да подпомага ръководството на организацията по отношение на финансовото отчитане и вътрешния контрол и да спомага за осигуряването на независимост на вътрешния одит в организацията. Съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишни планове за дейността по вътрешен одит, разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит, запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация и др.

5.Задължения на членовете на одитния комитет:

Съгласно разпоредбите на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с ПМС № 24/26.01.2017 г., обн. ДВ, бр. 11/31.01.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/13.10.2020 г.).

6. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет, равно на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец, съгласно чл. 18, ал. 9 от ЗВОПС (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.).

7. Начин на провеждане на процедурата за подбор:

Етап 1

- Преглед на представените от кандидатите документи и изготвяне на списък на кандидатите, допуснати до участие в подбора от 18.04.2023 г. до 20.04.2023 г.

До участие в подбора не се допускат кандидати, които не са представили всички документи по т. 2 или документите са представени извън определения срок.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол, съдържащ информация за:

1. допуснатите кандидати;

2. недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им;

3. дата, час и място на провеждане на интервюто;

Протоколът се публикува на интернет страницата на Община Панагюрище и до допуснатите кандидати се изпращат покани за участие в подбора/явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му.


Етап 2

- Интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за дейността на одитния комитет от 26.04.2023 г. до 28.04.2023 г.

Кандидатите ще бъдат оценявани на база общото си представяне и класирани по низходящ ред.

Образци на заявление за участие в процедурата за подбор и декларация Приложение № 4 от кандидатите за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от ЗВОПС са публикувани на интернет-страницата на Община Панагюрище, секция „Свободни работни места“.

До кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочен от тях електронен или пощенски адрес ще бъде изпратена покана, в която ще бъдат уточнени датата, мястото и часът, в който кандидатите следва да се явят за провеждане на втория етап от процедурата за подбор.


file icon doc Приложение № 1 „Заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет“.

file icon doc Приложение № 4 „Декларация за обстоятелствата по чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор“.


СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността "Главен експерт" в Общинска администрация - Панагюрище, отдел "Обществени поръмки, проекти и общинска собственост"

file icon pdf СПИСЪК


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №  55/01.02.2023 г. на кмета на Община Панагюрище


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Главен експерт“ – отдел „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост“ – 1 щатна бройка  в общинска администрация Панагюрище по служебно правоотношение


1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo - квалификационна степен – „бакалавър“; Области на висше образование – правни, стопански или технически науки;

1.3. Професионален опит – 2 години или да имат придобит минимален ранг IV (четвърти) младши;

1.4. Изисквания и компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1. Познаване на нормативните актове в областта на обществените поръчки, управлението и разпореждането с общинската собственост, европейските проекти;

2.2. Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. Умения за работа с офис техника.


3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез:

-       тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

-       интервю.


4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1. file icon doc Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл);

4.2. file icon doc Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец;

4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.


5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 14-дневен срок (до 16.02.2023 г.) от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на общината, от 08:30 ч. до 17:00 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл."20-ти април" №13, ет.1, стая 116, гл. експерт „Човешки ресурси”.


6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

 • Лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
 • Чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;

Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидата или пълномощника за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 • Подаване по електронен път, на официалната електронна поща на община Панагюрище:

panagyurishte@panagyurishte.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Забележка:

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -  в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;

- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;

Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.


7. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Центъра за административно обслужване на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13 и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.bg, раздел „Свободни работни места“.


8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Заемащият длъжността провежда общинската политика и стратегия по придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Анализира, идентифицира и планира процесите в сферата по прилагане на законовите уредби, свързани с общинската собственост и стопанска дейност, обществените поръчки и проекти.

9. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 780 - 1800 лева за I степен.


Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от: http://www.panagyurishte.bg/.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността

Главен експерт „Обществени поръчки и общинска собственост”

в отдел „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост“

І. Кратко описание на длъжността:

 1. Анализира, разработва и дава предложения за решения по проблеми на търговията, туризма и защитата на потребителите;
 2. Извършва проучвания, анализи, контрол и дава предложения във връзка с уреждане взаимоотношенията между общината и “ЕРЮГ” съгласно нормативните документи, касаещи електроснабдяването на Общината. Извършва обследване на общинските системи за външно осветление – улично, парково и др.
 3. Извършва контрол по поддръжката и текущия ремонт на уличното осветление в общината, контрол на разходите за тази дейност;
 4. Поддържа общински електронен регистър за туристически обекти на територията на общината
 5. Отговаря за планирането и провеждането на обществените поръчки свързани с  горива, доставка на нетна електрическа енергия, вода, охрана на общински обекти, текущ ремонт и поддръжка на мрежите и съоръженията на улично осветление на територията на Община Панагюрище;
 6. Приема и обработва необходимите документи за категоризиране на туристически обекти  и участва в общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти съгласно Закона за туризма;
 7. Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря.

Нормативни документи за подготовка:

-          Закон за местното самоуправление и местната администрация

-          Закон за общинската собственост

-          Закон за обществените поръчки

-          Закон за туризма

-          Наредба за рекламната дейност на територията на Община Панагюрище .


ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.  Степен на образование – висше;

2.  Образователно-квалификационна степен – „бакалавър“;

3.  Области на висше образование – правни, стопански или технически науки;

4.  Професионален опит – 2 години да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите  по длъжностна характеристика.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи, тест и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
 5. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 25 /двадесет и пет/ календарни дни от публикуване на обявата на сайта на община Панагюрище, т. е. до 27.02.2023 г.  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.


За датата и часа на провеждане на теста и интервюто, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение при главен експерт „Човешки ресурси“.За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

Община Панагюрище обявява процедура за подбор на  външен член на Одитен комитет в

Община Панагюрище при следните условия

ОБЯВЛЕНИЕ

Кмета на Община Панагюрище, на основание чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и заповед № 1005/2022 г. обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Община Панагюрище за периода 2023 – 2026 г.

1. Изисквания към кандидатите предвидени в чл.18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са:

1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

3. Да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл.18, ал.4 от ЗВОПС;


2. За участие в процедурата кандидатите подават заявление съгласно Приложение № 1, към което се прилагат следните документи:

1.Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

3. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит - по преценка на кандидата.


3. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават от кандидатите в запечатан плик с надпис: „Кандидатура за участие в процедура за подбор на външни членове в състава на одитния комитет в Община Панагюрище за периода 2023 г. – 2026 г . в деловодството на Община Панагюрище на адрес гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ № 13, всеки работен ден от 08:00 ч. до 18:00 ч. в периода от 02.02.2023 г. до 28.02.2023 г.

4. Кратко описание на дейността на одитния комитет:

Одитният комитет има за цел да подпомага ръководството на организацията по отношение на финансовото отчитане и вътрешния контрол и да спомага за осигуряването на независимост на вътрешния одит в организацията. Съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишни планове за дейността по вътрешен одит, разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит, запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация и др.

5.Задължения на членовете на одитния комитет:

Съгласно разпоредбите на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с ПМС № 24/26.01.2017 г., обн. ДВ, бр. 11/31.01.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/13.10.2020 г.).

6. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет, равно на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец, съгласно чл. 18, ал. 9 от ЗВОПС (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.).

7. Начин на провеждане на процедурата за подбор:

Етап 1

- Преглед на представените от кандидатите документи и изготвяне на списък на кандидатите, допуснати до участие в подбора от 01.03.2023 г. до 07.03.2023 г.

До участие в подбора не се допускат кандидати, които не са представили всички документи по т. 2 или документите са представени извън определения срок.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол, съдържащ информация за:

1. допуснатите кандидати;

2. недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им;

3. дата, час и място на провеждане на интервюто;

Протоколът се публикува на интернет страницата на Община Панагюрище и до допуснатите кандидати се изпращат покани за участие в подбора/явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му.


Етап 2

- Интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за дейността на одитния комитет от 13.03.2023 г. до 17.03.2023 г.

Кандидатите ще бъдат оценявани на база общото си представяне и класирани по низходящ ред.

Образци на заявление за участие в процедурата за подбор и декларация Приложение № 4 от кандидатите за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от ЗВОПС са публикувани на интернет-страницата на Община Панагюрище, секция „Свободни работни места“.

До кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочен от тях електронен или пощенски адрес ще бъде изпратена покана, в която ще бъдат уточнени датата, мястото и часът, в който кандидатите следва да се явят за провеждане на втория етап от процедурата за подбор.


file icon doc Приложение № 1 „Заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет“.

file icon doc Приложение № 4 „Декларация за обстоятелствата по чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор“.ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

СЪОБЩАВА,

че срокът за поддаване на документи за подбора за длъжността младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” в отдел „Социални дейности и здравеопазване“ – 1 щатна бройка се удължава до 31.01.2023 година


ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” в отдел „Социални дейности и здравеопазване“ – 1 щатна бройка.

І. Кратко описание на длъжността:

• Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага законови и подзаконови нормативни актове;

• Участва в процеса на събиране на информация, изготвяне на експертни анализи и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в съответните области на дейност, която обработва и предоставя на по-високи длъжностни нива;

• Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря;

• Участва в процеса на междуинституционално взаимодействие.


ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- образование висше, ОКС „Проф. бакалавър“ и професионален опит - не се изисква.

ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

Младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” трябва да познава Закона за социално подпомагане,  ППЗСП, ЗИХУ, ЗЗД, ППЗИХУ, ППЗЗД, Закон за личната помощ и др. нормативни и поднормативни актове в системата на социалните дейности и здравеопазване;

Личностни умения и компетентности:

- аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента, дигитална компетентност;

- лични качества - инициативност, оперативност, колегиалност, коректност, лоялност към организацията.


IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.


V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. Писмено заявление за кандидатстване;

2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /ако притежава такива/;

6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.


VІ. Място и срок за подаване на документи :

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 25.01.2023 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 - Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

СЪОБЩАВА,

че срокът за поддаване на документи за подбора за длъжността  „Младши експерт“

в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ - 3 щатни бройки се удължава до 31.01.2023 година


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служители на трудов договор за длъжността „Младши експерт“

в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ - 3 щатни бройки

І. Кратко описание на функциите по длъжностна характеристика:

 1. Участва в процеса на събиране и систематизиране на информация, необходима за изготвяне на експертни анализи, доклади, отчети и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в областта на образованието, културата, младежките дейности, спорта и туризма;
 2. Участва в екипи за разработването на стратегии, правилници, наредби, програми, проекти, планове, системи, инструкции, заповеди, проекти за решения на ОбС, вътрешни актове, засягащи съответната област, като събира и систематизира необходимата информация;
 3. Осигурява и контролира условията и организацията на дейностите в предучилищното и училищното образование, културните институции и читалища, спортните бази и спортни клубове, младежки инициативи и др.;
 4. Участва в събирането и обработването на  информация при създаване и поддържане на  публични регистри  по ЗПУО, ЗТ  и други нормативни актове.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите:

1.  Степен на образование – висше;

2.  Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;

3.  Област на висше образование – хуманитарни науки, педагогически науки, социални, стопански и правни науки;

4.  Професионален опит – не се изисква;

5.  Изисквания и компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване ;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /ако притежава такива/;
 5. Документи доказващи компютърни умения /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.


V. Нормативни документи за подготовка от кандидатите:


 1. Закон за предучилищното и училищното образование;
 2. Наредба №24 от 10.09.2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини,  училищата и центровете за подкрепа и личностно развитие;
 3. Наредба №9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 4. Закон за народните читалища;
 5. Закон за културното наследство;
 6. Закон за младежта;
 7. Закон за физическото възпитание и спорт;
 8. Закон за туризма;
 9. Закон за администрацията;
 10. Закон за местното самоуправление и местната администрация.


VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 25.01.2023 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.


Община Панагюрище обявява процедура за подбор на  външен член на Одитен комитет в

Община Панагюрище при следните условия

ОБЯВЛЕНИЕ

Кмета на Община Панагюрище, на основание чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и заповед № 1005/2022 г. обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Община Панагюрище за периода 2023 – 2026 г.

1. Изисквания към кандидатите предвидени в чл.18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са:

1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

3. Да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл.18, ал.4 от ЗВОПС;


2. За участие в процедурата кандидатите подават заявление съгласно file icon doc ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, към което се прилагат следните документи:

1.Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

3. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит - по преценка на кандидата.


3. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават от кандидатите в запечатан плик с надпис: „Кандидатура за участие в процедура за подбор на външни членове в състава на одитния комитет в Община Панагюрище за периода 2023 г. – 2026 г . в деловодството на Община Панагюрище на адрес гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ № 13, всеки работен ден от 08:00 ч. до 18:00 ч. в периода от 23.12.2022 г. до 20.01.2023 г.

4. Кратко описание на дейността на одитния комитет:

Одитният комитет има за цел да подпомага ръководството на организацията по отношение на финансовото отчитане и вътрешния контрол и да спомага за осигуряването на независимост на вътрешния одит в организацията. Съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишни планове за дейността по вътрешен одит, разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит, запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация и др.

5.Задължения на членовете на одитния комитет:

Съгласно разпоредбите на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с ПМС № 24/26.01.2017 г., обн. ДВ, бр. 11/31.01.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/13.10.2020 г.).

6. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет, равно на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец, съгласно чл. 18, ал. 9 от ЗВОПС (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.).

7. Начин на провеждане на процедурата за подбор:

Етап 1

- Преглед на представените от кандидатите документи и изготвяне на списък на кандидатите, допуснати до участие в подбора от 23.01.2023 г. до 27.01.2023 г.

До участие в подбора не се допускат кандидати, които не са представили всички документи по т. 2 или документите са представени извън определения срок.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол, съдържащ информация за:

1. допуснатите кандидати;

2. недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им;

3. дата, час и място на провеждане на интервюто;

Протоколът се публикува на интернет страницата на Община Панагюрище и до допуснатите кандидати се изпращат покани за участие в подбора/явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му.


Етап 2

- Интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за дейността на одитния комитет от 30.01.2023 г. до 08.02.2023 г.

Кандидатите ще бъдат оценявани на база общото си представяне и класирани по низходящ ред.

Образци на заявление за участие в процедурата за подбор и декларация file icon doc ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 от кандидатите за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от ЗВОПС са публикувани на интернет-страницата на Община Панагюрище, секция „Свободни работни места“.

До кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочен от тях електронен или пощенски адрес ще бъде изпратена покана, в която ще бъдат уточнени датата, мястото и часът, в който кандидатите следва да се явят за провеждане на втория етап от процедурата за подбор.


file icon doc Приложение № 1 „Заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет“.

file icon doc Приложение № 4 „Декларация за обстоятелствата по чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор“.

Община Панагюрище обявява процедура за подбор на  външен член на Одитен комитет в

Община Панагюрище при следните условия

ОБЯВЛЕНИЕ


Кмета на Община Панагюрище, на основание чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и заповед № 1005 от 14.11.2022 г. обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Община Панагюрище за периода 2023 – 2026 г.

1. Изисквания към кандидатите предвидени в чл.18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са:

1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

3. Да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл.18, ал.4 от ЗВОПС;


2. За участие в процедурата кандидатите подават заявление съгласно file icon doc Приложение № 1, към което се прилагат следните документи:

1.Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

3. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит - по преценка на кандидата.


3. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават от кандидатите в запечатан плик с надпис: „Кандидатура за участие в процедура за подбор на външни членове в състава на одитния комитет в Община Панагюрище за периода 2023 г. – 2026 г . в деловодството на Община Панагюрище на адрес гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ № 13, всеки работен ден от 08:00 ч. до 18:00 ч. в периода от 15.11.2022 г. до 06.12.2022 г.

4. Кратко описание на дейността на одитния комитет:

Одитният комитет има за цел да подпомага ръководството на организацията по отношение на финансовото отчитане и вътрешния контрол и да спомага за осигуряването на независимост на вътрешния одит в организацията. Съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишни планове за дейността по вътрешен одит, разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит, запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация и др.

5.Задължения на членовете на одитния комитет:

Съгласно разпоредбите на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с ПМС № 24/26.01.2017 г., обн. ДВ, бр. 11/31.01.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/13.10.2020 г.).

6. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет, равно на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец, съгласно чл. 18, ал. 9 от ЗВОПС (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.).

7. Начин на провеждане на процедурата за подбор:

Етап 1

- Преглед на представените от кандидатите документи и изготвяне на списък на кандидатите, допуснати до участие в подбора от 07.12.2022 г. до 10.01.2023 г.

До участие в подбора не се допускат кандидати, които не са представили всички документи по т. 2 или документите са представени извън определения срок.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол, съдържащ информация за:

1. допуснатите кандидати;

2. недопуснатите кандидати и основанията за недопускането им;

3. дата, час и място на провеждане на интервюто;

Протоколът се публикува на интернет страницата на Община Панагюрище и до допуснатите кандидати се изпращат покани за участие в подбора/явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му.


Етап 2

- Интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за дейността на одитния комитет от 10.01.2023 г. до 20.01.2023 г.

Кандидатите ще бъдат оценявани на база общото си представяне и класирани по низходящ ред.

Образци на заявление за участие в процедурата за подбор и декларация file icon doc Приложение № 4 от кандидатите за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от ЗВОПС са публикувани на интернет-страницата на Община Панагюрище, секция „Свободни работни места“.

До кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочен от тях електронен или пощенски адрес ще бъде изпратена покана, в която ще бъдат уточнени датата, мястото и часът, в който кандидатите следва да се явят за провеждане на втория етап от процедурата за подбор.


file icon doc Приложение № 1 „Заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет“.

file icon doc Приложение № 4 „Декларация за обстоятелствата по чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор“.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ“

file icon pdf СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ“
Последно променен на Петък, 12 Юли 2024 08:00