О Б Я В Л Е Н И Е Печат Е-мейл
Написано от Administrator   


Дневен център за деца и/или младежи с увреждания  „Дъга”, гр. Панагюрище

Обявява подбор за следните длъжности:


за длъжността „ТРУДОТЕРАПЕВТ” код по НКПД  53291008  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Работа с деца и младежи с увреждания, организира и сформира групи по интереси. Провежда функционална и занимателна трудотерапия  по ателиета. Работи индивидуално и групово с потребителите.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование –- висше, ОКС „Проф. бакалавър“.
 • Професионален опит по специалността не се изисква.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.

Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Мотивационно писмо.


за длъжността „ПСИХОЛОГ” код по НКПД  26346001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Психологическо консултиране и подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства - индивидуална и групова работа. Изготвяне на психологичен статус за ТЕЛК/НЕЛК


Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен – „бакалавър“ -

специалност: „Психология”

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания

Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Мотивационно писмо.

Документите се подават лично в ДЦДМУ „Дъга“,  гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 17.12.2021 г. (петък) включително,  до 16:00 часа.

Начин на провеждане:

 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа- разглеждане на документи и събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя)


Лице за контакти: Нина Калоянова

Директор на ДЦДМУ „Дъга”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, e-mail: dcdu.daga@mail.bgОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ЦОП „ЗОРА”, ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ

Обявява подбор на кандидати за длъжността „Социален работник” – 1 брой.


I. Кратко описание на длъжността „Социален работник“:

 1. Организиране и предоставяне на социални услуги за деца и семейства.
 2. Оказване на помощ и професионална подкрепа, насочена към повишаване капацитета на потребителите да се справят самостоятелно със своите житейски проблеми и стимулиране на тяхното пълноценно социално включване.
 3. Включването на потребителите  в процеса на помагане, основано на взаимната отговорност за подобряване качеството на живот.
 4. Оказване на специфична помощ на децата и семействата им.

II. Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър;
 2. Области на висше образование – Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални науки – професионални направления – Социология, антропология и науки за културата, Психология и Социални дейности
 3. Компютърна грамотност;
 4. Трудов стаж по специалността се счита за предимство;
 5. Допълнителни квалификации се считат за предимство.

Кандидатите трябва да притежават умения за работа в екип, комуникативност, адаптивност и психична нагласа за работа с рискови групи деца и техните семейства.

III. Необходими документи :

 1. Писмено заявление за кандидатстване до Кмета на община Панагюрище (свободен текст).
 2. Автобиография.
 3. Мотивационно писмо.
 4. Документи за придобита образователна степен – копие.
 5. Документи за допълнителна квалификация – копие (ако притежава такива).
 6. Копия от документи, доказващи трудов стаж и професионален опит (за кандидати, които имат такъв стаж и професионален опит).

 IV. Начин на провеждане на подбора:

 • по документи и чрез събеседване с кандидатите.

Документите ще се приемат в ЦОП „Зора”, град Панагюрище, адрес: ул. „Кръстьо Гешанов” № 5, от 24.11.2021 год. до 10.12.2021 год. (включително), от 09:00 часа до 16:00 часа.


Лице за контакт:

Дидка  Поибренска

Директор ЦОП „Зора“ - гр.Панагюрище

тел. 0885 228 868  

e-mail: cop.pg@mail.bg

Длъжностната характеристика за обявената позиция е на разположение на кандидатите в ЦОП „Зора”, град Панагюрище.


Никола Белишки

Кмет на община Панагюрище

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ЦОП „ЗОРА”, ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ

Обявява подбор на кандидати за длъжността „Социален работник” – 1 брой.


I. Кратко описание на длъжността „Социален работник“:

 1. Организиране и предоставяне на социални услуги за деца и семейства.
 2. Оказване на помощ и професионална подкрепа, насочена към повишаване капацитета на потребителите да се справят самостоятелно със своите житейски проблеми и стимулиране на тяхното пълноценно социално включване.
 3. Включването на потребителите  в процеса на помагане, основано на взаимната отговорност за подобряване качеството на живот.
 4. Оказване на специфична помощ на децата и семействата им.

II. Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър;
 2. Области на висше образование – Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални науки – професионални направления – Социология, антропология и науки за културата, Психология и Социални дейности
 3. Компютърна грамотност;
 4. Трудов стаж по специалността се счита за предимство;
 5. Допълнителни квалификации се считат за предимство.

Кандидатите трябва да притежават умения за работа в екип, комуникативност, адаптивност и психична нагласа за работа с рискови групи деца и техните семейства.

III. Необходими документи :

 1. Писмено заявление за кандидатстване до Кмета на община Панагюрище (свободен текст).
 2. Автобиография.
 3. Мотивационно писмо.
 4. Документи за придобита образователна степен – копие.
 5. Документи за допълнителна квалификация – копие (ако притежава такива).
 6. Копия от документи, доказващи трудов стаж и професионален опит (за кандидати, които имат такъв стаж и професионален опит).

 IV. Начин на провеждане на подбора:

 • по документи и чрез събеседване с кандидатите.


Документите ще се приемат в ЦОП „Зора”, град Панагюрище, адрес: ул. „Кръстьо Гешанов” № 5, от 20.10.2021 год. до 05.11.2021 год. (включително), от 09:00 часа до 16:00 часа.


Лице за контакт:

Дидка  Поибренска

Директор ЦОП „Зора“ - гр.Панагюрище

тел. 0885 228 868  

e-mail: cop.pg@mail.bg

Длъжностната характеристика за обявената позиция е на разположение на кандидатите в ЦОП „Зора”, град Панагюрище.


На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 793 /14.10.2021 г. на кмета на Община Панагюрище


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Главен експерт“ – отдел „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост“ – 1 щатна бройка  в общинска администрация Панагюрище по служебно правоотношение.


1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo - квалификационна степен – „бакалавър“; Области на висше образование – правни, стопански или технически науки;

1.3. Професионален опит – 2 години или да имат придобит минимален ранг IV (четвърти) младши;

1.4. Изисквания и компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1. Познаване на нормативните актове в областта на обществените поръчки, управлението и разпореждането с общинската собственост, европейските проекти;

2.2. Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. Умения за работа с офис техника.


3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез:

-       тест;

-       интервю.


4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1. file icon doc Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл);

4.2. file icon doc Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец;

4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.


5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 14-дневен срок (до 02.11.2021 г.) от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на общината, от 08:30 ч. до 17:00 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл."20-ти април" №13, ет.1, стая 116, гл. експерт „Човешки ресурси”.


6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

 • Лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
 • Чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;

Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидата или пълномощника за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 • Подаване по електронен път, на официалната електронна поща на община Панагюрище:

- panagyurishte@panagyurishte.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Забележка:

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -  в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;

- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;

Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.


7. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Центъра за административно обслужване на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13 и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.bg, раздел „Свободни работни места“.

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Заемащият длъжността провежда общинската политика и стратегия по придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Анализира, идентифицира и планира процесите в сферата по прилагане на законовите уредби, свързани с общинската собственост и стопанска дейност, обществените поръчки и проекти.

9. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 720 - 1800 лева за I степен.


Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от: http://www.panagyurishte.bg/.


file icon pdf СПИСЪК

на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността: "Главен експерт" в Общинска администрация - Панагюрище, отдел "Обществени поръчки, проекти и общинска собственост"


Дата: 09.11.2021 г.


file icon pdf СПИСЪК

на недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността: "Главен експерт" в Общинска администрация - Панагюрище, отдел "Обществени поръчки, проекти и общинска собственост"


Дата: 09.11.2021 г.


file icon pdf СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ


Дата: 03.12.2021 г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността

Главен експерт „Обществени поръчки и общинска собственост”

в отдел „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост“:

І. Кратко описание на длъжността:

 1. Анализира, разработва и дава предложения за решения по проблеми на търговията, туризма и защитата на потребителите;
 2. Извършва проучвания, анализи, контрол и дава предложения във връзка с уреждане взаимоотношенията между общината и “ЕРЮГ” съгласно нормативните документи, касаещи електроснабдяването на Общината. Извършва обследване на общинските системи за външно осветление – улично, парково и др.
 3. Извършва контрол по поддръжката и текущия ремонт на уличното осветление в общината, контрол на разходите за тази дейност;
 4. Поддържа общински електронен регистър за туристически обекти на територията на общината
 5. Отговаря за планирането и провеждането на обществените поръчки свързани с  горива, доставка на нетна електрическа енергия, вода, охрана на общински обекти, текущ ремонт и поддръжка на мрежите и съоръженията на улично осветление на територията на Община Панагюрище;
 6. Приема и обработва необходимите документи за категоризиране на туристически обекти  и участва в общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти съгласно Закона за туризма;
 7. Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря.

Нормативни документи за подготовка:

          file icon pdf Закон за местното самоуправление и местната администрация

          file icon pdf Закон за общинската собственост

          file icon pdf Закон за обществените поръчки

          file icon pdf Закон за туризма

          file icon pdf Наредба за рекламната дейност на територията на Община Панагюрище  .


ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 1. Степен на образование – висше;
 2. Образователно-квалификационна степен – „бакалавър“;
 3. Области на висше образование – правни, стопански или технически науки;
 4. Професионален опит – 2 години да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите  по длъжностна характеристика.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи, тест и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Заверени от кандидата копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
 5. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 05.11.2021 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

За датата и часа на провеждане на теста и интервюто, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително.


За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснати кандидати за подбор за длъжността

главен експерт „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“

file icon pdf СПИСЪК

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснати кандидати за подбор за длъжността

главен експерт „Култура и туризъм“ в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“

file icon pdf СПИСЪК


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служители на трудов договор за следните длъжности

в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“:

1. Главен експерт „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ – 1 бройка;
2. Главен експерт „Култура и туризъм” – 1 бройка.

І. Кратко описание на функциите по длъжностна характеристика:

 1. Анализира, разработва и дава предложения за решения по проблеми във връзка с дейностите в областта на образованието, културата и туризма;
 2. Изготвя експертни анализи, становища и оценки, участва в разработването на проекти на нормативни актове, разработва методологии, методики и механизми във връзка с осъществяване на правомощията на ръководителя на администрацията;
 3. Участва в разработването на стратегии и програми в областта на дейност за която отговаря;
 4. Осигурява и контролира условията и организацията на дейностите в предучилищното и училищното образование, културните институции и читалища, спортните бази и спортни клубове, младежки инициативи и др.;
 5. Оказва методическа помощ за финансирането на делегираните от държавата  дейности и на местни дейности в сферата на образованието, културата, туризма, спорта;
 6. Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря;
 7. Участва в събирането и обработването на  информация при създаване и поддържане на  публични регистри  по ЗПУО, ЗТ  и други нормативни актове.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите:

 1. Степен на образование – висше;
 2. Образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 3. Професионален опит – 2 години да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите  по длъжностна характеристика;
 4. Изисквания и компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Заверени от кандидата копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
 5. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 30.09.2021 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ 13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.


За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на община Панагюрище


Дневен център за деца и/или младежи с увреждания  „Дъга”, гр. Панагюрище

Обявява подбор:за длъжността „ПСИХОЛОГ” код по НКПД  26346001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: психологическо консултиране и подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства - индивидуална и групова работа.


Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен – „бакалавър“ -

специалност: „Психология”

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.


Необходими документи за участие в подбора:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

Документите се подават лично в ДЦДМУ „Дъга“,  гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 30.09.2021 г. (четвъртък) включително,  до 16:30 часа.

Начин на провеждане:


 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа- разглеждане на документи и събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя);Лице за контакти: Нина Калоянова

Директор на ДЦДМУ „Дъга”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, e-mail: dcdu.daga@mail.bg


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ЦОП „ЗОРА”, ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ

Обявява подбор на кандидати за длъжността „Социален работник” – 1 брой.


I. Кратко описание на длъжността „Социален работник“:

 1. Организиране и предоставяне на социални услуги за деца и семейства.
 2. Оказване на помощ и професионална подкрепа, насочена към повишаване капацитета на потребителите да се справят самостоятелно със своите житейски проблеми и стимулиране на тяхното пълноценно социално включване.
 3. Включването на потребителите  в процеса на помагане, основано на взаимната отговорност за подобряване качеството на живот.
 4. Оказване на специфична помощ на децата и семействата им.

II. Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър;
 2. Области на висше образование – Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални науки – професионални направления – Социология, антропология и науки за културата, Психология и Социални дейности
 3. Компютърна грамотност;
 4. Трудов стаж по специалността се счита за предимство;
 5. Допълнителни квалификации се считат за предимство.

Кандидатите трябва да притежават умения за работа в екип, комуникативност, адаптивност и психична нагласа за работа с рискови групи деца и техните семейства.

III. Необходими документи :

 1. Писмено заявление за кандидатстване до Кмета на община Панагюрище (свободен текст).
 2. Автобиография.
 3. Мотивационно писмо.
 4. Документи за придобита образователна степен – копие.
 5. Документи за допълнителна квалификация – копие (ако притежава такива).
 6. Копия от документи, доказващи трудов стаж и професионален опит (за кандидати, които имат такъв стаж и професионален опит).

IV. Начин на провеждане на подбора:

 • по документи и чрез събеседване с кандидатите.


Документите ще се приемат в ЦОП „Зора”, град Панагюрище, адрес: ул. „Кръстьо Гешанов” № 5, от 10.09.2021 год. до 24.09.2021 год. (включително), от 09:00 часа до 16:00 часа.


Лице за контакт:

Дидка  Поибренска

Директор ЦОП „Зора“ - гр.Панагюрище

тел. 0885 228 868  

e-mail: cop.pg@mail.bg

Длъжностната характеристика за обявената позиция е на разположение на кандидатите в ЦОП „Зора”, град Панагюрище.

Никола Белишки

Кмет на община ПанагюрищеНа основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 620 /11.08.2021 г. на кмета на Община Панагюрище


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Главен експерт“ – отдел „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост“ – 1 щатна бройка  в общинска администрация Панагюрище по служебно правоотношение.


1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo - квалификационна степен – „бакалавър“; Области на висше образование – правни, стопански или технически науки;

1.3. Професионален опит – 2 години или да имат придобит минимален ранг IV (четвърти) младши;

1.4. Изисквания и компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1. Познаване на нормативните актове в областта на обществените поръчки, управлението и разпореждането с общинската собственост, европейските проекти;

2.2. Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. Умения за работа с офис техника.


3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез:

-       тест;

-       интервю.


4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1. file icon doc Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл);

4.2. file icon doc Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец;

4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.


5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 14-дневен срок (до 31.08.2021 г.) от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на общината, от 08:30 ч. до 17:00 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл."20-ти април" №13, ет.1, стая 116, гл. експерт „Човешки ресурси”.


6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

 • Лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
 • Чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;

Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидата или пълномощника за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 • Подаване по електронен път, на официалната електронна поща на община Панагюрище:

panagyurishte@panagyurishte.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Забележка:

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -  в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;

- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;

Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.


7. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Центъра за административно обслужване на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13 и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.bg, раздел „Свободни работни места“.

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Заемащият длъжността провежда общинската политика и стратегия по придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Анализира, идентифицира и планира процесите в сферата по прилагане на законовите уредби, свързани с общинската собственост и стопанска дейност, обществените поръчки и проекти.

9. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 720 - 1800 лева за I степен.0


Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от: http://www.panagyurishte.bg/.file icon pdf Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността: „Главен експерт” в ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ отдел „Обществени поръчки проекти и общинска собственост“

07.09.2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ


Община Панагюрище съобщава, че УДЪЛЖАВА срокът за подаване на документи за подбор на длъжността "главен експерт "Обществени поръчки и общинска собственост" - по трудово правоотношение в отдел "ОППОС" до 31 август 2021 година.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността

Главен експерт „Обществени поръчки и общинска собственост”

в отдел „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост“:

І. Кратко описание на длъжността:

 1. Анализира, разработва и дава предложения за решения по проблеми на търговията, туризма и защитата на потребителите;
 2. Извършва проучвания, анализи, контрол и дава предложения във връзка с уреждане взаимоотношенията между общината и “ЕРЮГ” съгласно нормативните документи, касаещи електроснабдяването на Общината. Извършва обследване на общинските системи за външно осветление – улично, парково и др.
 3. Извършва контрол по поддръжката и текущия ремонт на уличното осветление в общината, контрол на разходите за тази дейност;
 4. Поддържа общински електронен регистър за туристически обекти на територията на общината
 5. Отговаря за планирането и провеждането на обществените поръчки свързани с  горива, доставка на нетна електрическа енергия, вода, охрана на общински обекти, текущ ремонт и поддръжка на мрежите и съоръженията на улично осветление на територията на Община Панагюрище;
 6. Приема и обработва необходимите документи за категоризиране на туристически обекти  и участва в общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти съгласно Закона за туризма;
 7. Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря.

Нормативни документи за подготовка:

-           Закон за местното самоуправление и местната администрация

-           Закон за общинската собственост

-           Закон за обществените поръчки

-           Закон за туризма

-           Наредба за рекламната дейност на територията на Община Панагюрище

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 1. Степен на образование – висше;
 2. Образователно-квалификационна степен – „бакалавър“;
 3. Области на висше образование – правни, стопански или технически науки;
 4. Професионален опит – 2 години да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите  по длъжностна характеристика.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи, тест и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Заверени от кандидата копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
 5. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 17.08.2021 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

За датата и часа на провеждане на теста и интервюто, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително.За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на община Панагюрище

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ


ОБЯВЯВА ПОДБОР за назначаване на служител на трудов договор на длъжността младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” в отдел „Социални дейности и здравеопазване“ – 1 брой.

І. Кратко описание на длъжността:

• Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага законови и подзаконови нормативни актове;

• Участва в процеса на събиране на информация, изготвяне на експертни анализи и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в съответните области на дейност, която обработва и предоставя на по-високи длъжностни нива;

• Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря;

• Участва в процеса на междуинституционално взаимодействие.

ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- образование висше, ОКС „Проф. бакалавър“ и професионален опит - не се изисква.

ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

Младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” да познава  Закон за личната помощ (ЗЛП), Наредба  № РД-07-7 от 28 юни 2019 година за включване в механизма лична помощ, Закон за социалните услуги (ЗСУ), Правилник за прилагане на закона за социалните услуги (ППЗСУ), Закон за закрила на детето (ЗЗД), Правилник за прилагане на закона за закрила на детето (ППЗЗДет.) и др. нормативни и поднормативни актове в сферата на социалните дейности и здравеопазване.

Личностни умения и компетентности:

- аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента, дигитална компетентност;

- лични качества - инициативност, оперативност, колегиалност, коректност, лоялност към организацията.

- компютърна грамотност - работа с MS оffice, internet, ел. поща.

IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. Писмено заявление за кандидатстване;

2. Заверени от кандидата копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

VІ. Място и срок за подаване на документи :

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 30.07.2021 година (включително)  – 17.30 часа на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ 13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: сайта на община Панагюрище.

НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на община Панагюрище

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания  „Дъга”, гр. Панагюрище

Обявява подбор за следните длъжности:


за длъжността „РЕХАБИЛИТАТОР” код по НКПД  22645001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: работа с деца и младежи с увреждания, организира и провежда всички рехабилитационни мероприятия в ДЦДМУ „Дъга“- индивидуална и групова рехабилитация.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен – „бакалавър“ -

специалност: „Рехабилитатор” или „Кинезитерапевт”

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.


за длъжността „ПСИХОЛОГ” код по НКПД  26346001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: психологическо консултиране и подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства - индивидуална и групова работа.


Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен – „бакалавър“ -

специалност: „Психология”

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.

за длъжността „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” код по НКПД  26356002  – 1 брой

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: изготвя Плановете за подкрепа/грижа на потребителите; води личните дела на потребителите;  организира мероприятията в Центъра по изпълнение на програмата за социални дейности  и др..

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен – „бакалавър“ -

специалност: „Социални дейности“, „Специална педагогика“, „Социална педагогика“, „Педагогика“ и   „Психология” .

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.

Необходими документи за участие в подбора за посочените свободни работни места:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

Документите се подават лично в ДЦДМУ „Дъга“,  гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 26.07.2021 г. (понеделник) включително,  до 16:00 часа.

Начин на провеждане:


 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа- разглеждане на документи и събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя);Лице за контакти: Нина Калоянова

Директор на ДЦДМУ „Дъга”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, e-mail: dcdu.daga@mail.bgОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служители на трудов договор за следните длъжности

в отдел „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост“:

1. Главен експерт „Обществени поръчки и общинска собственост” – 1 бройка;
2. Младши експерт „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост” – 1 бройка.

І. Кратко описание на длъжностите:

Главен експерт  „Обществени поръчки и общинска собственост”

 1. Анализира, разработва и дава предложения за решения по проблеми на търговията, туризма и защитата на потребителите;
 2. Извършва проучвания, анализи, контрол и дава предложения във връзка с уреждане взаимоотношенията между общината и “ЕРЮГ” съгласно нормативните документи, касаещи електроснабдяването на Общината. Извършва обследване на общинските системи за външно осветление – улично, парково и др.
 3. Извършва контрол по поддръжката и текущия ремонт на уличното осветление в общината, контрол на разходите за тази дейност;
 4. Поддържа общински електронен регистър за туристически обекти на територията на общината
 5. Отговаря за планирането и провеждането на обществените поръчки свързани с  горива, доставка на нетна електрическа енергия, вода, охрана на общински обекти, текущ ремонт и поддръжка на мрежите и съоръженията на улично осветление на територията на Община Панагюрище;
 6. Приема и обработва необходимите документи за категоризиране на туристически обекти  и участва в общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти съгласно Закона за туризма;
 7. Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря.

Нормативни документи за подготовка:

-          file icon pdf Закон за местното самоуправление и местната администрация

-          file icon pdf Закон за общинската собственост

-          file icon pdf Закон за обществените поръчки

-          file icon pdf Закон за туризма

-          file icon pdf Наредба за рекламната дейност на територията на Община Панагюрище

Младши експерт  „Обществени поръчки, проекти и общинска собственост”

 1. Събира и систематизира информация  в областта на проектите, общинската собственост и обществените поръчки;
 2. Участва в подготовка и провеждане на процедури по ЗОП;
 3. Участва в разработването на проекти по европейски програми и фондове за подпомагане и развитие;
 4. Участва в подготовка на плана за икономическо развитие на общината, на програми, становища, предложения и информационни материали, касаещи дейността на отдела;
 5. Участва в събирането и обработването на  информация при създаване и поддържане на  публични регистри  по ЗОС, ЗТ  и други нормативни актове;
 6. Въвежда данни в ПП „Акстър–наеми“; участва в търгове за отдаване под наем и продажба на общински имоти;
 7. Участва в комисии за инвентаризация на общински обекти.

Нормативни документи за подготовка:

-          file icon pdf Закон за местното самоуправление и местната администрация

-          file icon pdf Закон за общинската собственост

-          file icon pdf Закон за обществените поръчки

-          file icon pdf Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.


ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите:

1.  Степен на образование – висше;

2.  Образователно-квалификационна степен – бакалавър за длъжността „Главен експерт“ и „Професионален бакалавър“ за длъжността „Младши експерт“;

3.  Области на висше образование – правни, стопански или технически науки;

4.  Професионален опит – за „Главен експерт“ – 2 години да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите  по длъжностна характеристика;  за „Младши експерт“ – не се изисква.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи, тест и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Заверени от кандидата копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
 5. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 14.07.2021 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Тестът и интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.07.2021 год. – за „главен експерт“ – от 09:00 часа , а за „младши експерт“ – от 10:00 часа.За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на община Панагюрище


ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

Обявява подбор за назначаване на служител на трудов договор на длъжността „Психолог“  в Център за обществена подкрепа „Зора“ – 1 брой.

І. Кратко описание на длъжността „Психолог“:

 • Организиране и предоставяне на социални услуги за деца и семейства;
 • Оказване на помощ, насочена към повишаване капацитета на клиентите да се справят самостоятелно със своите житейски проблеми, за включването им в процеса на помагане на основата на взаимната отговорност за постигане на по-добър живот;
 • Оказване на специфична помощ на деца и семейства, както и развитие на услуги в подкрепа на тяхното развитие и закрила.

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър;
 • Специалност –  психология;
 • Компютърна грамотност;
 • Трудов стаж по специалността се счита за предимство.

Допълнителни квалификации по специалността се считат за предимство. Кандидатите трябва да притежават нагласа за работа с рискови групи деца и техните семейства.

ІІІ. Необходими документи :

1.  Заявление до Кмета на община Панагюрище /свободен текст/.

2.  Автобиография.

3.  Мотивационно писмо.

4.  Диплом за завършено образование – копие.

5.  Документи за допълнителна квалификация – копие /ако притежава такива/.

6.   Копия от документи, доказващи трудов стаж и професионален опит /за кандидати, които имат такъв стаж и професионален опит/.

ІV. Място, адрес и срок за подаване на документи:

Документите ще се приемат в ЦОП „Зора” – Панагюрище, на адрес: ул. „Кръстьо Гешанов” № 5, от 07.06.2021 год. до 25.06.2021 год. (включително).

V. Начин на провеждане на подбора:

По документи и чрез събеседване с кандидатите.

Лице за контакт – Дидка Поибренска, тел. 0878 879 644.  

Длъжностната характеристика за обявената позиция е на разположение на кандидатите в ЦОП „Зора”, гр. Панагюрище.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда събеседване с допуснатите кандидати.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

За информация: сайта на Община Панагюрище.

 

НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на община Панагюрище


ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

Обявява подбор за назначаване на служител на трудов договор на длъжността „Директор”  в Център за обществена подкрепа „Зора“ – 1 брой.


I. Кратко описание на длъжността „Директор“:

 • Осигурява функционирането на социалната услуга, в съответствие с нормативните изисквания.
 • Организира предоставянето на социални услуги за деца и семейства от Център за обществена подкрепа „Зора“.
 • Разработва и съхранява документацията, отнасяща се до функционирането на услугата.
 • Прави предложения за повишаване ефективността на работата в Център за обществена подкрепа „Зора“.
 • Установява контакти с други институции и организации, с цел пълноценното функциониране на социалната услуга.

II. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, образователна степен – магистър.
 • Трудов стаж и професионален опит – 1 година.
 • Компютърна грамотност и умения.

Кандидатите трябва да притежават нагласа за работа с рискови групи деца и техните семейства.


ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

Директорът на Център за обществена подкрепа „Зора“ да познава Закона за закрила на детето и всички поднормативни актове по прилагането му, Закона за социалното подпомагане, Закона за социалните услуги и всички поднормативни документи по прилагането им, Семеен кодекс; Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Личностни умения и компетентности:

 • Аналитична компетентност, управленска компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към потребителя, дигитална компетентност.
 • Лични качества - инициативност, оперативност, колегиалност, коректност, лоялност към организацията.
 • Компютърна грамотност - работа с MS оffice, internet, ел. поща.


IV. Необходими документи :

 1. Заявление до Кмета на община Панагюрище (свободен текст).
 2. Автобиография.
 3. Мотивационно писмо.
 4. Диплом за завършено образование – копие.
 5. Копия от документи, доказващи трудов стаж и професионален опит.
 6. Документи за допълнителна квалификация – копие (ако притежава такива).


V. Място, адрес и срок за подаване на документи:

Документите ще се приемат в Център за административно обслужване в Община Панагюрище (партер), на адрес: пл. „20-ти април“ № 13, от 25.05.2021 год. до 18.06.2021 год. (включително).

VІ. Начин на провеждане на подбора:

 • По документи и чрез събеседване с кандидатите.


След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда събеседване с допуснатите кандидати.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.


За информация: сайта на Община Панагюрище.НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на община Панагюрище

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания  „Дъга”, гр. Панагюрище

Обявява подбор за следните длъжности:


за длъжността „ТРУДОТЕРАПЕВТ” код по НКПД  53291008  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Работа с деца и младежи с увреждания, организира и сформира групи по интереси. Провежда функционална и занимателна трудотерапия  по ателиета. Работи индивидуално и групово с потребителите.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование –- висше, ОКС „Проф. бакалавър“.
 • Професионален опит по специалността не се изисква.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.


Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Мотивационно писмо;


за длъжността „ПСИХОЛОГ” код по НКПД  26346001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Психологическо консултиране и подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства - индивидуална и групова работа. Изготвяне на психологичен статус за ТЕЛК/НЕЛК


Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен – „бакалавър“ -

специалност: „Психология”

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.

Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Мотивационно писмо;


Документите се подават лично в ДЦДМУ „Дъга“,  гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 10.05.2021 г. (понеделник) включително,  до 16:00 часа.

Начин на провеждане:


 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа- разглеждане на документи и събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя);Лице за контакти: Нина Калоянова

Директор на ДЦДМУ „Дъга”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, e-mail: dcdu.daga@mail.bg

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания  „Дъга”, гр. Панагюрище

Обявява подбор за следните длъжности:


за длъжността „ТРУДОТЕРАПЕВТ” код по НКПД  53291008  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Работа с деца и младежи с увреждания, организира и сформира групи по интереси. Провежда функционална и занимателна трудотерапия  по ателиета. Работи индивидуално и групово с потребителите.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен – „бакалавър“ -

специалност: „Ерготерапия“, „Социална педагогика” , „Педагогика”, „Социални дейности“ или др. Хуманитарна специалност

 • Професионален опит по специалността не се изисква.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.


Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Мотивационно писмо;


за длъжността „ПСИХОЛОГ” код по НКПД  26346001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: Психологическо консултиране и подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства - индивидуална и групова работа. Изготвяне на психологичен статус за ТЕЛК/НЕЛК


Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен – „бакалавър“ -

специалност: „Психология”

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.

Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Мотивационно писмо;


Документите се подават лично в ДЦДМУ „Дъга“,  гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 17.03.2021 г. (сряда) включително,  до 16:30 часа.

Начин на провеждане:


 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа- разглеждане на документи и събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя);Лице за контакти: Нина Калоянова

Директор на ДЦДМУ „Дъга”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, e-mail: dcdu.daga@mail.bg

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР за назначаване на служители на трудов договор на длъжността младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” в отдел „Социални дейности и здравеопазване“ – 2 бройки.

І. Кратко описание на длъжността:

• Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага законови и подзаконови нормативни актове;

• Участва в процеса на събиране на информация, изготвяне на експертни анализи и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в съответните области на дейност, която обработва и предоставя на по-високи длъжностни нива;

• Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря;

• Участва в процеса на междуинституционално взаимодействие.

ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- образование висше, ОКС „Проф. бакалавър“ и професионален опит - не се изисква.

ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

Младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” да познава Закона за социално подпомагане,  ППЗСП, ЗИХУ, ЗЗД, ППЗИХУ, ППЗЗД, Закон за личната помощ и др. нормативни и поднормативни актове в системата на социалните дейности и здравеопазване;

Личностни умения и компетентности:

- аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента, дигитална компетентност;

- лични качества - инициативност, оперативност, колегиалност, коректност, лоялност към организацията.

- компютърна грамотност - работа с MS оffice, internet, ел. поща.

IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. Писмено заявление за кандидатстване;

2. Заверени от кандидата копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

VІ. Място и срок за подаване на документи :

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 05.03.2021 г. /включително/  - 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 - Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: сайта на община Панагюрище.


НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на община Панагюрище


ОБЩИНА  - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА свободни работни места за назначаване на трудов договор на длъжността „Медицинска сестра“ във функция „Здравеопазване“ – „Здравен кабинет

в детски градини и училища“

 • 1 щатна бройка на пълно работно време – 8 /осем/ часа и петдневна работна седмица
 • 1 щатна бройка на непълно работно време  – 4 /часа/ и петдневна работна седмица

І. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образование – висше;

ОКС - професионален бакалавър, /бакалавър/ или /магистър /;

специалност – „Медицинска сестра“;


2.  Област на дейност:

 • Профилактика и промоция на здравето на децата и учениците. Медицинско обслужване на спешните състояния при децата и учениците до пристигането на екип на центъра за спешна медицинска помощ.
 • Наблюдава и регистрира здравословното и имунизационното състояние на децата и учениците.
 • Води медицинската документация в училището, детската градина.

3.  Допълнителни изисквания: - инициативност, отговорност, новаторско отношение към учениците и децата, умения за работа в екип. Наличието на професионален опит се счита за предимство.

ІІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1. Писмено заявление за кандидатстване /свободен текст/;

2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации, заверени от кандидата;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит, заверени от кандидата;

6. Документ удостоверяващ вписване в регистъра на съсловната организация на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи;

7. Документ за предварителен медицински преглед при първоначално постъпване на работа или прекъсване за повече от 3 месеца.


ІII. Място и срок за подаване на документи :

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 26.02.2021 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ №13 – Община Панагюрище,  ЦАО, партер.


Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

За информация: сайта на община Панагюрище.НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на община Панагюрище

ОБЩИНА  - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА свободни работни места за назначаване на трудов договор на длъжността „Медицинска сестра“ във функция „Здравеопазване“ – „Здравен кабинет

в детски градини и училища“

 • 1 щатна бройка на пълно работно време – 8 /осем/ часа и петдневна работна седмица
 • 1 щатна бройка на непълно работно време  – 4 /часа/ и петдневна работна седмица

І. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Образование – висше;

ОКС - професионален бакалавър, /бакалавър/ или /магистър /;

специалност – „Медицинска сестра“;


2.  Област на дейност:

 • Профилактика и промоция на здравето на децата и учениците. Медицинско обслужване на спешните състояния при децата и учениците до пристигането на екип на центъра за спешна медицинска помощ.
 • Наблюдава и регистрира здравословното и имунизационното състояние на децата и учениците.
 • Води медицинската документация в училището, детската градина.

3.  Допълнителни изисквания: - инициативност, отговорност, новаторско отношение към учениците и децата, умения за работа в екип. Наличието на професионален опит се счита за предимство.

ІІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1. Писмено заявление за кандидатстване /свободен текст/;

2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации, заверени от кандидата;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит, заверени от кандидата;

6. Документ удостоверяващ вписване в регистъра на съсловната организация на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи;

7. Документ за предварителен медицински преглед при първоначално постъпване на работа или прекъсване за повече от 3 месеца.


ІII. Място и срок за подаване на документи :

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 04.12.2020 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ №13 – Община Панагюрище,  ЦАО, партер.


Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

За информация: тел. 0357/6-00-85 и сайта на община Панагюрище.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служители на трудов договор за следните длъжности

в отдел „Териториално и селищно устройство“:

1. Старши експерт „Архитектура, устройство на територията и технически архив” – 1 бройка.
2. Старши инспектор „Строителен контрол” – 1 бройка.

І. Кратко описание на длъжностите:

• Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага законови и подзаконови нормативни актове;

• Участва в процеса на събиране на информация, изготвяне на експертни анализи и становища по програми, планове и отделни проблеми в съответните области на дейност, която обработва и предоставя на по-високи длъжностни нива; осъществява контролни функции по прилагане на законодателството.

• Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря;

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите:

1. Степен на образование – висше;

2. Образователно-квалификационна степен – бакалавър ;

3. Професионално направление – „Архитектура, строителство и геодезия;

3. Професионален опит –  1 година да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите  по длъжностна характеристика.


ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Заверени от кандидата копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
 5. Документи доказващи познаването на специализирания софтуер за проектиране и чертане /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 27.11.2020 г. /включително/  - 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 - Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-85 и сайта на община Панагюрище.

НИКОЛА БЕЛИШКИ

Кмет на община Панагюрище

ОБЩИНА - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА подбор за свободно работно място за назначаване на работник на трудов договор на длъжност „Санитар“ в звено „Домашен социален патронаж“

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – средно образование;

2. Професионален опит – опитът в извършването на сходна дейност е предимство;

3. Информация за длъжността: Осъществява дейности по доставяне на храната до домовете на потребителите в град Панагюрище и всички населени места на община Панагюрище. Поддържа личната хигиена на потребителите и хигиената на помещенията, обитавани от обслужваните от социалната услуга лица. Извършва комунално битови дейности и оказва съдействие на потребителите при закупуване на необходимите им медикаменти, хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителите. Извършва почистване на помещенията в Домашен социален патронаж с почистващи препарати и дезинфектанти. Извършва дейности по зареждане и палене на печки през отоплителния сезон при заявено желание от потребителите. Разнася изготвеното меню за следващата седмица по адресите на потребителите и след попълването им ги събира. Обработва предварителната информация за седмичните менюта и съответните заявки и изготвя отчетливо таблица със заявените ястия. Отговаря за стриктното спазване на заявките за храна. Носи отговорност за навременното доставяне на храната в добро състояние. Проявява отзивчивост и вежливост при контактите с потребителите. Отговаря за качеството и състоянието на извършената работа. Изпълнява и други дейности по преценка на ръководителя на звеното или друго длъжностно лице.

4. Допълнителни изисквания: отговорност, умения за работа в екип.

ІІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1. Писмено заявление за кандидатстване до Кмета на община Панагюрище /свободен текст/ ;

2. Копия от документи за придобита образователна степен, заверени от кандидата;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, заверени от кандидата;

ІII. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 20 ноември 2020 г. /включително/ - 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Община Панагюрище,  ЦАО, партер.

За информация: тел. 0882/055 528; 0887/411 800 и сайта на община Панагюрище.

НИКОЛА БЕЛИШКИ /П/

Кмет на община ПанагюрищеДневен център за деца и/или младежи с увреждания  „Дъга”, гр. Панагюрище

Обявява подбор за следните длъжности:


за длъжността „РЕХАБИЛИТАТОР” код по НКПД 22645001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: работа с деца и младежи с увреждания, организира и провежда всички рехабилитационни мероприятия в ДЦДМУ „Дъга“- индивидуална и групова рехабилитация.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен – „бакалавър“ -

специалност: „Рехабилитатор” или „Кинезитерапевт”

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.


Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Мотивационно писмо;


за длъжността „ПСИХОЛОГ” код по НКПД Â 26346001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – деца и/ или младежи с  увреждания.

Цел на длъжността: психологическо консултиране и подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства - индивидуална и групова работа.


Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен – „бакалавър“ -

специалност: „Психология”

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри  организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.

Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦДМУ „Дъга”;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Мотивационно писмо;


Документите се подават лично в ДЦДМУ „Дъга“,  гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 16.10.2020 г. (петък) включително,  до 16:00 часа.

Начин на провеждане:


 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа- разглеждане на документи и събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя);Лице за контакти: Нина Калоянова

Директор на ДЦДМУ „Дъга”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, e-mail: dcdu.daga@mail.bgДневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище

Обявява подбор

за длъжността „РЕХАБИЛИТАТОР” код по НКПД  22645001  – 1 брой.

Област на дейност: социални услуги в общността – пълнолетни лица с увреждания.

Цел на длъжността: работа с пълнолетни лица с увреждания, организиране и провеждане на всички рехабилитационни мероприятия в ДЦПЛУ, индивидуална, групова рехабилитация и лечебен масаж на потребителите.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, минимална образователно - квалификационна степен – „бакалавър“ ;

специалност: „Рехабилитатор” или „Кинезитерапевт” .

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение.
 • Да няма дисциплинарни наказания.

Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян”;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Мотивационно писмо.

Документите се подават лично в ДЦПЛУ гр. Панагюрище,  ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 29.09.2020 г. (вторник) включително,  до 15:00 часа.

Начин на провеждане:

 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа- разглеждане на документи и събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя);
 • Мястото е свободно от 05.10.2020 год.


Лице за контакти: Нина Калоянова

Директор на ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, e-mail: dcvhu_pan@abv.bg
file icon pdf ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТ
ОКОЛ


СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

за провеждане на конкурс за заемане на длъжността длъжност Началник на отдел „Опазване на околната среда и управление на отпадъците“ в Общинска администрация Панагюрище.

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Списък на кандидатите допуснати до конкурса за длъжността: „Началник на отдел в община“ в Общинска администрация – Панагюрище, отдел „Опазване на околната среда и управление на отпадъците“.

file icon pdf Списък на допуснатите кандидати и допълнителна информацияОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №490/26.08.2020 г. на кмета на Община Панагюрище


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Началник на отдел в община“ – отдел „Опазване на околната среда и управление на отпадъците“ - 1 щатна бройка  в общинска администрация Панагюрище

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo - квалификационна степен – „бакалавър“; специалности – „Екология“ и/или „Опазване на околната среда“ ;

1.3. Професионален опит – 4 години или да имат придобит минимален ранг III (трети) младши;

1.4. Изисквания и компетентности: Управленска компетентност, ориентация към резултати, комуникативна компетентност,  работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1. Познаване на нормативните актове в областта на екологията, опазване на околната среда, управлението на отпадъците, чистотата, поддържането и изграждането на зелени площи за обществено ползване;

2.1. Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. Умения за работа с офис техника.

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез:

- тест;

-интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1. Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл);

4.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец;

4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 14-дневен срок от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на общината, от 08:30 ч. до 17:00 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл."20-ти април" №13, ет.3, стая 314, гл. експерт „Човешки ресурси”.

6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

 • Лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
 • Чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;

Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидата или пълномощника за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 • Подаване по електронен път, на официалната електронна поща на община Панагюрище:

- obstina@abv.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Забележка:

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти - в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;

- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;

Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.

7. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Центъра за административно обслужване във фоайето на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13 и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org, раздел „Свободни работни места“.

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Заемащият длъжността организира, координира и провежда дейностите  по прилагане на законовите уредби, свързани с опазване на околната среда, управлението на отпадъците, чистотата. Провежда общинската политика на територията на общината в сферите на дейност за които отговаря. Работи за успешното реализиране и изпълнение на приетите стратегии, програми, проекти и др. на община Панагюрище. Осъществява ръководство и контрол върху работата на отдел „Опазване на околната среда и управление на отпадъците“  и отчита дейността му.

9. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 630 - 2000 лева за I степен.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от: http://www.panagyurishte.org/.

file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ

file icon doc ДЕКЛАРАЦИЯfile icon pdf ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

за провеждане на конкурс за заемане на длъжността длъжност Началник на отдел „Териториално и селищно устройство“ в Общинска администрация Панагюрище.

file icon pdf СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Списък на кандидатите, допуснати до конкурс за длъжността: „Началник на отдел в община” в ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ отдел „Териториално и селищно устройство“

file icon pdf Списък на допуснатите кандидати и допълнителна информация


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №483/24.08.2020 г. на кмета на Община Панагюрище


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Началник на отдел в община“ отдел „Териториално и селищно устройство“ - 1 щатна бройка  в общинска администрация Панагюрище

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo - квалификационна степен – „бакалавър“; професионално направление – „Архитектура, строителство и геодезия;

1.3. Професионален опит – 4 години или да имат придобит минимален ранг III (трети) младши;

1.4. Изисквания и компетентности: Управленска компетентност, ориентация към резултати, комуникативна компетентност,  работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1. Познаване на нормативните актове в областта на устройството на територията, инвестиционното проектиране, строителството и кадастъра. Компетентности в областта на устройственото планиране и регулиране, инвестиционната дейност, техническата инфраструктура, изпълнението и контрола на строителния процес;

2.2. Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. Умения за работа с офис техника. Познаване на специализирания софтуер за проектиране и чертане AutoCAD и mCAD.


3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез:

-  тест;

-  интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1. Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл);

4.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец;

4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 14-дневен срок от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на общината, от 08:30 ч. до 17:00 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл."20-ти април" №13, ет.3, стая 314, гл. експерт „Човешки ресурси”.

6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

 • Лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
 • Чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;

Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидата или пълномощника за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 • Подаване по електронен път, на официалната електронна поща на община Панагюрище:

- obstina@abv.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Забележка:

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -  в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;

- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;

Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.

7. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Центъра за административно обслужване във фоайето на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13 и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org, раздел „Свободни работни места“.

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:


Заемащият длъжността организира, координира и провежда дейностите  по прилагане на законовите уредби, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране, строителството, кадастъра и инвестиционната дейност.  Провежда общинската политика на територията на общината в сферите на дейност за които отговаря. Работи за успешното реализиране и изпълнение на приетите стратегии, програми, проекти и др. на община Панагюрище. Осъществява ръководство и контрол върху работата на отдел „Териториално и селищно устройство“ и отчита дейността му.

9. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 630 - 2000 лева за I степен.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от: http://www.panagyurishte.org/.

file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ

file icon doc ДЕКЛАРАЦИЯ
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

„Св. Св. Козма и Дамян”, град Панагюрище

Обявява подбор

за длъжността „ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ” код по НКПД 91120004 – 1 брой.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – средно образование;
 • Професионален опит по специалността се счита за предимство.
 • Много добри организационни умения.
 • Адаптивност и умения за работа в екип.
 • Лични качества - лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение към потребителите на социалната услуга.
 • Да няма дисциплинарни наказания.

Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян”;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователна степен;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Мотивационно писмо.

Документите се подават лично в ДЦПЛУ гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок за подаване на документите: 21.08.2020 г. включително, до 16:00 часа.

Начин на провеждане:

Подборът на кандидатите се осъществява по документи от Комисия, назначена със Заповед на директора на социалната услуга;

 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1 (за 1 година), във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя);
 • Мястото е свободно от 07.09.2020 година.


Лице за контакти: Нина Калоянова

Директор на ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12, e-mail: dcvhu_pan@abv.bg


ОБЩИНА - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА свободни работни места за назначаване на 1 (един) работник на трудов договор на длъжност „Помощник-готвач“

в звено Домашен социален патронаж


І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.Област на дейност: Предоставяне на услугата Домашен социален патронаж, свързана с производство на кулинарна продукция за деца и пълнолетни лица.

2.Информация за длъжността: Участва в производството на кулинарната продукция под ръководството на готвача.Размразява, измива, почиства и нарязва плодове, зеленчуци, месо, субпродукти и риба, необходими за влагането им в приготвянето на ястия за потребителите на Домашен социален патронаж, съгласно утвърденото меню. Спазва изискванията за количеството и качеството на вложените продукти и подправките. Поддържа изискваната производствена хигиена на работното място и санитарно-хигиенното състояние на помещенията и използваните техники и уреди.

3.Изисквана минимална степен за завършено образование: средно образование или средно специално образование.

4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: средно специално образование с квалификация готвач или помощник – готвач или средно образование с удостоверение (свидетелство) за професионално обучение – готвач или помощник-готвач.

5. Професионален опит: професионалният опит като готвач или помощник-готвач ще се счита за предимство.

6.Допълнителни изисквания: умение за работа в екип, способност да планира и организира работата си, отговорност.

ІІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1.Заявление за участие в подбора до Кмета на община Панагюрище (в свободен текст);

2.Автобиография (европейски формат);

3.Копие от документи за придобита образователна степен и документ за професионална квалификация „готвач“ или „помощник-готвач“;

4.Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж;

5.Актуално медицинско свидетелство за здравословно състояние – когато са изминали повече от 3 месеца от последното прекратяване на трудовия договор.

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.


ІІІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община Панагюрище, пл. „20 – ти април” № 13,Център за административно обслужване, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.30 ч. в срок до 13.07.2020 г. включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

За допълнителна информация: тел. 0357/6 00 82; 0357/60061 – отдел „Социални дейности и здравеопазване” в Община Панагюрище и сайта на Община Панагюрище.


Никола Белишки /П/

Кмет на община Панагюрище
ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“


Характер на работа – Организира, разпределя, координира и контролира цялостната дейност на звено „Домашен социален патронаж“. Контролира спазването на производствената и трудова дисциплина. Носи отговорност за културата на обслужване от персонала. Взема участие при разработване на бюджета на общината в частта й за Домашен социален патронаж и носи отговорност за неговото разходване. Прави предложения за основен и текущ ремонт, за необходимото обзавеждане, съхраняването и опазването на имуществото на услугите Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня.

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

1. Образование – висше; образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.

2 Област на висшето образование: социални, стопански и правни науки, здравеопазване и спорт, хуманитарни, педагогически и технически науки.

 1. Професионален опит – не се изисква, но се счита за предимство.

Специфични изисквания:

 • Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. Умения за работа с офис техника;
 • Комуникативни и организационни умения;
 • Аналитична компетентност;
 • Умения за работа в екип, отговорност, инициативност, ориентация към добър краен резултат;
  • Опит в сферата на социалните услуги ще се счита за предимство.

ІІ. Начин на провеждане на подбора:

 1. Подборът се провежда в два етапа:

a/ Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

б/ Интервю с допуснатите кандидати.

2. До участие в интервюто не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи и/или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заеманата длъжност.


ІІІ. Необходими документи за участие в подбора:

1. Заявление за участие в подбора до Кмета на община Панагюрище (в свободен текст);

 1. Автобиография (европейски формат);
 2. Копие от диплома за завършено висше образование;
 3. Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж;

5. Копия от други документи, ако кандидатът притежава такива – за професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност;

6.  Документ за предварителен медицински преглед при първоначално постъпване на работа или прекъсване за повече от 3 месеца.

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

ІV. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община Панагюрище, пл. „20 – ти април” № 13, Център за административно обслужване, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.30 ч. в срок  до 12.06.2020 г. включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

За допълнителна информация: тел. 0357/6 00 82; 0357/60061 – отдел „Социални дейности и здравеопазване” в Община Панагюрище и сайта на Община Панагюрище.


Никола Белишки /П/

Кмет на община Панагюрище


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА свободни работни места за назначаване на 2 (двама) работници на трудов договор на длъжност „готвач“

в звено Домашен социален патронаж


I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Област на дейност: предоставяне на услугата Домашен социален патронаж, свързана с производство на кулинарна продукция за деца и пълнолетни лица.

2. Информация за длъжността: Организира и координира работата в кухнята на Домашен социален патронаж. Осигурява рационално хранене на потребителите като спазва рецептурните изисквания за технологията на приготвяне на храната. Спазва изискванията за количеството и качеството на вложените продукти и подправките. Следи за ефективно използване и поддържане на оборудването и инвентара, както и за работата с техника, съоръженията и състоянието на посудата. Поддържа изискваната производствена хигиена на работното място, съгласно санитарните изисквания и следи за санитарно-хигиенното състояние на помещенията и използваните техники и уреди. Спазва правилата за организация и охрана на труда в кухнята.


3. Изисквана минимална степен на завършено образование: средно образование.

4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: средно специално образование с квалификация „готвач“ или средно образование с удостоверение (свидетелство) за професионално обучение – готвач.

5. Професионален опит – професионален опит като готвач ще се счита за предимство.

6. Допълнителни изисквания: умение за работа в екип, способност да планира и организира работата си, отговорност.

II. Необходими документи за участие в подбора:

1.Заявление за участие в подбора  до Кмета на община Панагюрище (в свободен текст);

2.  Автобиография (европейски формат);

3.  Копие от диплома за завършено средно специално образование с квалификация „готвач“ или средно образование с удостоверение (свидетелство) за професионално обучение – готвач.

4.  Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж;

5. Актуално медицинско свидетелство за здравословно състояние – когато са изминали повече от 3 месеца от последното прекратяване на трудовия договор;

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.


III. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община Панагюрище, пл. „20 – ти април” № 13,  Център за административно обслужване, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.30 ч. в срок до 12.06.2020 г. включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

За допълнителна информация: тел. 0357/6 00 82; 0357/6 00 61 – отдел „Социални дейности и здравеопазване” в Община Панагюрище и сайта на Община Панагюрище.Никола Белишки /П/

Кмет на община Панагюрище


ОБЩИНА - ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА свободни работни места за назначаване на 2 (двама) работници на трудов договор на длъжност „Помощник-готвач“

в звено Домашен социален патронаж


І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Област на дейност: Предоставяне на услугата Домашен социален патронаж, свързана с производство на кулинарна продукция за деца и пълнолетни лица.

2. Информация за длъжността: Осъществява дейности по измиване, почистване и нарязване ръчно или машинно плодовете и зеленчуците. Размразява и извършва първична обработка на месо и риба, необходими за влагането им в приготвянето на ястия за потребителите на Домашен социален патронаж, съгласно утвърденото меню. Участва в производството на кулинарната продукция под ръководството на готвача.

3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно образование.

4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: средно специално образование с квалификация готвач или помощник – готвач или средно образование с удостоверение (свидетелство) за професионално обучение – готвач или помощник-готвач.

5. Професионален опит: професионалният опит като готвач или помощник-готвач ще се счита за предимство.

6. Допълнителни изисквания: умение за работа в екип, способност да планира и организира работата си, отговорност.

ІІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1. Заявление за участие в подбора  до Кмета на община Панагюрище (в свободен текст);

2.  Автобиография (европейски формат);

3. Копие от документи за придобита образователна степен и документ за професионална квалификация „готвач“ или „помощник-готвач“;

4. Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж;

5.  Актуално медицинско свидетелство за здравословно състояние – когато са изминали повече от 3 месеца от последното прекратяване на трудовия договор.

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.


ІІІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община Панагюрище, пл. „20 – ти април” № 13,  Център за административно обслужване, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.30 ч. в срок до 12.06.2020 г. включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

За допълнителна информация: тел. 0357/6 00 82; 0357/60061 – отдел „Социални дейности и здравеопазване” в Община Панагюрище и сайта на Община Панагюрище.Никола Белишки  /П/

Кмет на община ПанагюрищеСЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ В ДГ “ПРОЛЕТ“ И ПГИТМТ, ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България и обявената извънредна епидемична обстановка в страната, уведомяваме кандидатите, че обявеният подбор от Община Панагюрище за длъжността „медицинска сестра“ в ДГ „Пролет“ и ПГИТМТ се прекратява.

дата: 15.05.2020 г.

О Б Я В А

На основание Решение №73 на Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 23.04.2020 г. и чл.30, ал.1 и чл.32, ал.6 от Наредбата за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества


ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


открива процедура за провеждане на публичен подбор за избор на управител на „Пазари и паркинги” ЕООД – Панагюрище:

1. Кандидатите следва да притежават:

- висше образование – завършена образователна-квалификационна степен на висшето образование „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър“;

- да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани;

- да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност.

2. Необходимите документи са:

2.1.Заявление (в свободен текст);

2.2.Автобиография (европейски формат);

2.3.Копие от диплома за завършено висше образование;

2.4.Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж;

2.5.Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

2.6.Декларация за запознаване с изискванията на чл.26 от Наредбата за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества;

2.7.Бизнес-програма за развитие и управление на дружеството за 3-годишен период (Представя се в 20-дневен срок от датата на уведомлението за допуснатите до втори етап кандидати).

3.Кандидатите трябва да представят заявлението и необходимите документи по т.2 в  деловодството на Център за административно обслужване /партер/ при Общинска администрация в 14-дневен срок от обявяване  на публичния подбор в средствата за масова информация. Документите следва да се представят в запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата, телефон за връзка и дружеството, за което той кандидатства.

4. Публичният подбор ще се проведе на три етапа:

4.1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

4.2.Представяне от кандидатите на бизнес-програма на търговското дружество за целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие  с бизнес-задачата и стратегията за развитие на дружеството;

4.3.Интервю с кандидатите.


За справки: тел. 0357/60058.
СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Младши експерт „Гражданско състояние и ЕСГРАОН”Â  в отдел АПИО на Общинска администрация Панагюрище.

Конкурсът за заемане на длъжността младши експерт „Гражданско състояние и ЕСГРАОН” се провежда чрез решаване на тест (чл.34, ал. 1, във връзка с чл. 33, т.1 от НПКПМДС).

Кандидатите допуснати до конкурса решават тест на 26.05.2020 г. от 14:00 ч. в сградата на Община  Панагюрище, заседателна зала – II етаж.

Продължителността на провеждане на теста е 1 (един) астрономически час  (чл.34, ал.4 от Наредбата).

Тестът е в три различни варианта със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Въпросите са свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на съответната длъжност. След обявяване на началото на провеждането на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.

Кандидатът огражда с химикал със синьо мастило верният според него отговор. При допускане на грешка върху заградения с кръгче отговор се поставя знака Х и се дава нов отговор. Не се допускат допълнителни отбелязвания, вписвания или зачертавания върху теста. След решаването на теста, същият се поставя в плик – голям формат, а в плик – малък формат, всеки кандидат запечатва попълнен формуляр с името си. Малкият плик се поставя в големия плик, запечатва се и се предава на председателя на комисията.

Отварянето на плика – малък формат, става след като тестовете са оценени от комисията, за да се отбележи резултатът срещу името на кандидата.

6. Брой на въпросите в теста: 30.

 • Оценяване на въпросите: всеки въпрос има само един верен отговор и носи една точка;
 • Максимален брой точки: 30;

Минимален резултат при който теста се счита за издържан: при над 50% верни отговори, т.е. не по-малко от 16 точки .

Време за решаване на теста: 1 (един) астрономически час .

Решеният тест, в рамките на определеното за решаването му време, се предава на председателя на конкурсната комисия.

След като времето, определено за решаване на теста, изтече, всички тестове се събират, независимо от това дали кандидатите са отговорили на всички въпроси или не.

До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто резултат от решаването на теста е не по – малко от 16 точки

Интервюто с кандидатите се провежда на следващия ден – 27.05.2020 год. от 09:00 часа.

Комисията уведомява  кандидатите, постигнали резултат над минималния лично до 17:30 часа в деня на провеждане на теста за мястото, датата и часа за провеждане на интервюто.

Преди провеждането на интервюто комисията формулира въпроси (чл.42, ал.1), които се задават на допуснатите кандидати.

Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 5  (чл. 42, ал.4).

Оценката на кандидатите от интервюто е средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Максимален брой точки: 35.

За успешно издържал интервюто се счита кандидат, получил не по-малко от 21 точки. (чл. 42, ал.1).

Определяне на теглови коефициенти, с които ще се умножават резултатите на кандидатите:

 • Коефициент от решаване на теста – 5 (чл.34, ал.3).
 • Коефициент на интервюто – 5 (чл.34, ал.3).

Окончателният резултат за всеки кандидат е сбор от резултатите, получени от решаването на теста и от интервюто, умножени с коефициентите по-горе (чл.43, ал.1).

Окончателните резултати на кандидата се оформят във формуляр съгласно приложение № 8 (чл.43, ал.2).

21 май 2020 г.СЪОБЩЕНИЕ  ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ  В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ съобщава, че теста с допуснатите кандидати в конкурса за длъжността младши експерт в отдел „Административно-правно и информационно обслужване“ на общинска администрация – Панагюрище ще се проведе на 26 май 2020 год. Кандидатите трябва да се явят на 26.05.2020 год. в 14:00 часа в сградата на Община Панагюрище, Заседателна зала  –  2-ри етаж за полагане на тест.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста. Кандидатите да носят собствени химикали със синьо мастило.

Интервюто с кандидатите ще се проведе на следващия ден – 27 май 2020 г. от 09:00 часа при условие, че същите успешно са издържали теста.


14 май 2020 г.

file icon pdfИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

СЪОБЩЕНИЕ  ДО КАНДИДАТИТЕ ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ  В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, уведомяваме кандидатите за младши експерт в отдел „Административно-правно и информационно обслужване“ на общинска администрация – Панагюрище, допуснати до полагане на тест на 3 април 2020 год., че провеждането на теста и интервюто се отлага за неопределено време.

Датата, часът и мястото на провеждане на теста и интервюто, ще бъдат допълнително обявени след отмяна на извънредното положение на сайта на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org, раздел „Свободни работни места“, като кандидатите ще бъдат уведомени лично на посочените електронни адреси и телефони за връзка.

дата: 30 март 2020 г.
СПИСЪК

на кандидатите, допуснати до конкурс за длъжността:

„МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

отдел „Административно-правно и информационно обслужване“


1.  Зорница Петкова Богданова

2.  Цанка Стоева Джонгова

3. Георги Цвятков Чамов

4.  Василка Руменова Врагова

5 Евгения Кръстьова Лискова

6.Недялка Григорова Нейкова

7. Полина Стойнова Байрякова

8. Мария Георгиева Костадинова

9. Веска Пондьова Пърлева

10. Лушка Панчева Славчева

11. Камелия Христова Шишкова

12. Мария Николова Муховска

13. Карамфил Неделчев Михов

14. Тодор Георгиев Пъков

15. Даниела Захариева Петрова

16. Христина Петрова Пешкова

17. Боян Валентинов Лятов

18. Райна Дойчева Коруджиева

19. Елеонора Фратиева Костова


Кандидатите трябва да се явят на 03.04.2020 год. в 10:00 часа в сградата на Община Панагюрище, Заседателна зала  2-ри етаж за полагане на тест.

При промяна на посочената дата във връзка с обявеното извънредно положение в страната, кандидатите ще бъдат уведомени предварително на интернет страницата на община Панагюрище.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста. Кандидатите да носят собствени химикали със синьо мастило.

Интервюто с кандидатите ще се проведе на същия ден след 14:00 часа при условие, че същите успешно са издържали теста.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Нормативни документи за подготовка от кандидатите:

1. Семеен кодекс;

2.  Закон за администрацията;

3.  Закон за местното самоуправление и местната администрация;

4.  Закон за държавния служител;

5.  Закон за наследството;

6.  Закон за гражданската регистрация;

7.  Закон за българското гражданство;

8.  Закон за защита на личните данни;

9.  Наредба за административното обслужване;

10.Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

11.Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация;

12. Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена (Ратифицирана със закон, приет от 42-то Народно събрание на 3 октомври 2013 г. - ДВ, бр. 91 от 2013 г. в сила за Република България от 18 декември 2013 г.).


20.03.2020 г.Председател на конкурсната комисия: /п/

гр. Панагюрище  /Таня Ненкова/


На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №96/24.02.2020 г. на кмета на Община Панагюрище


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Младши експерт“ – отдел „Административно-правно и информационно обслужване“ - 1 щатна бройка  в общинска администрация Панагюрище

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo - квалификационна степен – „професионален бакалавър“;

1.3. Професионален опит – не се изисква или да имат придобит минимален ранг V младши;

1.4. Изисквания и компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност;

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1.  Познаване на нормативните актове в областта на административното обслужване семейните отношения, гражданската регистрация, българското гражданство, документите за самоличност, защитата на лични данни.

2.2.  Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. Умения за работа с офис техника.

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез:

-  тест;

-  интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1. Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл);

4.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец;

4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 14-дневен срок (до 13.03.2020 год.) от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на общината, от 08:30 ч. до 17:00 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл."20-ти април" №13, ет.3, стая 314, гл. експерт „Човешки ресурси”.

6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

  Лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

Чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса;

Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидата или пълномощника за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

-   Подаване по електронен път, на официалната електронна поща на община Панагюрище:

-  obstina@abv.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, се изпращат на кандидата по електронен път.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Забележка:

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;

- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;

Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.

7. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Центъра за административно обслужване във фоайето на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13 и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org, раздел „Свободни работни места“.

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Заемащият длъжността изпълнява функции по административно обслужване в дейности по гражданска регистрация и ЕСГРАОН на територията на община Панагюрище. Създава, поддържа и актуализира регистрите на актовете по гражданско състояние и Национален регистър на актовете по гражданско състояние. Създава, поддържа  и съхранява в актуално състояние регистъра на населението и електронни лични регистрационни картони на всички лица, подлежащи на вписване в регистъра на населението. Създава и поддържа  Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на територията на община Панагюрище. Издава различни видове удостоверения по искане на гражданите по образец въз основа на регистъра на населението. Приема и обработва заявления за постоянен и настоящ адрес. Издава дубликати и преписи от актове по гражданско състояние.

9. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 610 - 1600 лева за I степен.


Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от: http://www.panagyurishte.org/.

file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

file icon doc ДЕКЛАРАЦИЯ
Последно променен на Петък, 03 Декември 2021 14:45