Информация за проекти
ПРОЕКТИ 2014 - 2020 година Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ  „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ“

 

На 21.12.2023 г. в сградата на Община Панагюрище се проведе информационно събитие по проект „Техническа помощ за Община Панагюрище“ по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-8.001-0024-C03, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Събитието беше открито от ръководителят на проекта - Мария Станкова, която представи презентация със заложените цели и постигнатите резултати.

 

Общата стойност на проекта е 80 437,49 от които:

Европейски фонд за регионално развитие – 68371,86 лева.

Национално финансиране – 12 065,63 лева.

Начало на проекта: 30.06.2016 г.

Край на проекта:    30.12.2023 г.

 

 

ЕКИП НА ПРОЕКТА!


file icon doc ИНФОРМАЦИЯ СЪБИТИЕПОКАНА

 Община Панагюрище в качеството си на бенефициент по проект „Техническа помощ за Община Панагюрище“ по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-8.001-0024-C03, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, има удоволствието да ви покани на информационно събитие за  популяризиране на резултатите от проекта.

Събитието ще се състои  на 21.12.2023г. от 13:30ч., „Сесийна зала“ на Община Панагюрище.

 ЕКИП НА ПРОЕКТА!

file icon pdf ПОКАНА

Покана за официална церемония "първа копка" и пресконференция за представяне на проект: "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради"

file icon pdf Покана за официална церемония

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Процедура №BG16RFOP001-1.039 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Панагюрище

ПРОЕКТ: №BG16RFOP001-1.039-0005 „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и създаване на достъпна среда в сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.039-0005-C01 от 02.09.2020г.

file icon pdf Информация за проекта

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Процедура №BG16RFOP001-1.039 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Панагюрище

ПРОЕКТ: „Център за работа с деца на улицата - реконструкция и преустройство на сгради"

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.039-0006-C01 от 02.09.2020 г.


file icon pdf Информация за проекта

file icon pdfИнформация проект


Оперативна програма

Региони в растеж 2014-2020

Приоритетна ос 1

Устойчиво и интегрирано градско развитие

Процедура

BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Панагюрище“

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP001-1.039-0004-C01 от 09.01.2020 г.

Проект

№BG16RFOP001-1.039-0004 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“

Продължителност на проекта

20 месеца

Бенефициент

Община Панагюрище

Обща стойност на проекта


1224 574,40 лева

от които:

ЕФРР : 1 040 888,24 лева

Национално съфинансиране: 183 686,16 лева

Дата на стартиране


09.01.2020 година

Дата на приключване

09.09.2021 година

16.01.2020 г Екип за управление на проекта


Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.039-0004 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“ процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско

възстановяване и развитие 2014-2020 - Панагюрище”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Панагюрище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г..


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Процедура №BG16RFOP001-1.039 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Панагюрище

ПРОЕКТ: „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на Община Панагюрище“

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.039-0003-C01 от 09.07.2019 г.

Начало на проекта: 09.07.2019 г.

Край на проекта: 09.07.2021 г.

Финансиране:

Обща стойност на проекта1 815 800.00 лева,

от които:

ЕФРР 1 543 430.00 лева

Национално съфинансиране 272 370.00 лева

Общата цел на проектното предложение е повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Община Панагюрище.

Конкретни цели:

1. Да се повиши енергийната ефективност в административната сграда, разположена в зоната с висока обществена значимост на гр. Панагюрище;

2. Да се намали годишното потребление на първична енергия и намалят емисиите на парникови газове;

3. Да се подобри работната среда на персонала в административната сграда;

4. Да се осигури достъпна среда.

file icon pdfПРОЕКТ № BG16RFOP001-1.039-0003

Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма – BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

file icon pdfПокана до всички заинтересовани лица

16.04.2018г.

Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма – BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

file icon pdf ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

19.01.2018 г.

Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма –BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

file icon pdfПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

06.02.2018 г.

Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма – BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране –Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

file icon pdfПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

22.02.2018 г.


Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма – BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

file icon pdfПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

12.03.2018 г.Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма –BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране –Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

file icon pdfПокана до всички заинтересовани лица

28.03.2018 г.Проект –BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма – BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

file icon pdf Покана до всички заинтересовани лица

11.07.2018 г.


Заповед № 416 от 31.07.2018 г. за назначаване на Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Панагюрище

 file icon pdf Заповед № 416 от 31.07.2018 г.


Покана за работно заседание на членовете на Работната група.

file icon pdfПокана

file icon pdfПротокол № 1 от заседание на работната група

file icon pdfВътрешни правила за дейността на работната група за оценка на проектни фишове

file icon pdfОбява за прием на фишове

file icon docОбразец на фиш за проектна идея

file icon pdfПокана

file icon pdfПротокол № 2 от заседание на работната група

file icon pdfОбява за прием на фишове

file icon docОбразец на фиш за проектна идея

file icon pdfПОКАНА

file icon pdfПротокол № 3 от заседание на работната група

file icon pdfОбява за прием на фишове

file icon docОбразец на фиш за проектна идея

file icon pdfПОКАНА

file icon pdfПРОТОКОЛ № 4 от заседание на работната група
„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в зона на публични функции с висока обществена значимост и зона с преобладаващ социален характер”


file icon zipУказания и образци

file icon pdfИнформационна среща

file icon pdf Процедура за набиране и оценка на ЗИФП

file icon pdfРегистър на подадените ЗИФП

file icon pdf Протокол1

file icon pdfПротокол2

file icon pdfПротокол3

file icon pdfДоклад

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕОперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Проект № BG16RFOP001-1.039-0001-C01

„Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции“

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Начало на проекта: 02.12.2016 г.

Край на проекта: 02.06.2019 г.

Финансиране

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА

5 929 237.02 лв.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

5 039 851.47лв.

НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ

889 385.55 лв.


Кратко описание, цел и резултат на проекта:

Общата цел на проекта е да осигури модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общинските детски градини и благоустроени прилежащи площи на училищата на територията на град Панагюрище. Планираните дейности са насочени към обновяване и внедряване на енергоспестяващи мерки в ДГ „Първи юни“, ДГ „Райна Княгиня“, ДГ „Райна Княгиня“ –филиал, ДГ „Пролет“, ДГ „Звънче“ и благоустрояване на прилежащите площи на училищата. Осъществяването на проекта ще допринесе за разрешаването на проблеми като остарял сграден фонд, а от там високи енергийни разходи, осигуряване на нужният топлинен комфорт за персонала и децата в детските градини. В резултат на изпълнението на дейностите ще бъдат обновени сградите на детските градини, ще се повишат техните енергийни характеристики, ще се реализира икономия на енергия, ще се осигури по- добро качество на живот и по-чиста околна среда, ще се благоустроят дворните пространства и прилежащите площи на училищата. Детските градини ще бъдат модернизирани чрез закупуване на ново обзавеждане и оборудване.


Обекти на интервенция:

ДГ „Първи юни“ ДГ „Райна Княгиня“, ДГ „Райна Княгиня“ –филиал, ДГ „Пролет“, ДГ „Звънче”, Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащите площи към ОУ „ 20-ти април“, Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащите площи към СУ „Нешо Бончев“  и Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащите площи към ОУ „Марин Дринов“


file icon pdfПроект № BG16RFOP001-1.039-0001-C01
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Процедура №BG16RFOP001-1.039 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Панагюрище

ПРОЕКТ: Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.039-0002-C01 от 02.12.2016 г.


file icon pdf На 2 декември 2016 г. е подписан ДБФП за реализация на проект по ОПРР


ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2014 - 2020 г.


file icon pdf Съобщение

file icon pdfЗаповед РГ

file icon pdfПисмо -покана

file icon pdfПротокол от първа работна среща и обществено обсъждане ИП

file icon pdfПОКАНА

file icon pdfПротокол от втора работна среща РГ

file icon pdfДОКЛАД

file icon pdfПОКАНА РГ

file icon pdfПротокол от трета работна среща на РГ

file icon pdfДОКЛАД_18_03_2016

file icon pdfСПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ


Проект – BG16RFOP001-8.001-0024 „Техническа помощ за Община Панагюрище“


Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“

Договор за безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP001-8.001-0024-С01/ДБ ОПРР 077 от 30.06.2016 г.

Финансиране –Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

file icon pdfПриоритетна ос 8 „Техническа помощ“

Стойност – 8 437,49 лв. /100% безвъзмездна финансова помощ/

Продължителност на проекта – 90 месеца

file icon pdfПриоритетна ос 8 „Техническа помощ“
Проект – BG16RFOP001-1.040-0016 „Изпълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище.“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“ /част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Споразумение за реализация на Инвестиционна програма – BG16RFOP001-1.040-0016-С01 Финансиране – Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

 file icon pdfПриоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Стойност – 14 963 364,92 лв./100% безвъзмездна финансова помощ/

Продължителност на проекта – 46 месеца


Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE


Последно променен на Четвъртък, 21 Декември 2023 13:20
 
Ефективно и ефикасно управление на общински политики в община Панагюрище в програмния период 2014-2020г. Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Петък, 06 Декември 2013 00:00

file icon doc “ Ефективно и ефикасно управление на общински политики в община Панагюрище в програмния период 2014-2020г.”. Проектът е финансиран по договор № 13-13-96 / 27.11.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “ Административен капацитет “, съфинансирана от ЕС чрез европейския социален фонд.

file icon doc Резултати от проведеното онлайн проучване в община Панагюрище

Последно променен на Вторник, 10 Юни 2014 08:59
 
Проект ”Корекция на река Луда Яна между пасарелка на км 0+960 и мост на км 1+223, град Панагюрище”, финансиран по ДБФП № BG161PO001/1.4-06/2010/014 Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

 

 

Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище, община Панагюрище

Номер на проекта: DIR-51011116-73-157

Оперативна програма "Околна среда"

Описание на проекта: Целта на настоящото проектно предложение е подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в гр.Панагюрище. Целта е да се помогне намаляването на несъответствията по отношение дела на от населението, включено към канализационна система, посредством екологосъобразно пречистване и заустване на битови и промишлени отпадъчни води. С изпълнението на проекта ще се постигне една от специфичните стратегически цели на ОПОС – опазване и подобряване състоянието на водите, както и ще се помогне в голяма степен за реализирането на друга цел - опазване на биологичното разнообразие и защита на природата в града и околностите му. Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на жителите и гостите на гр. Панагюрище чрез осигуряване на екологосъобразно отвеждане, пречистване и заустване на битовите отпадни води в река Панагюрска Луда Яна, където те се вливат. Постигането на така формулираната обща цел ще се осъществи посредством реализиране на настоящото проектно предложение.

Одобрен бюджет: 55 278 652 BGN

Статус: Дата на приключване - 14.03.2015 г.

 

 


"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище"

 

Номер на проекта: DIR-5112122-4-70

Оперативна програма "Околна среда"

Описание на проекта: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище, с партьор община Стрелча.

Партньори: Община Стрелча

Одобрен бюджет: 17 326 712 BGN

Статус: Дата на приключване - 14.09.2015

 


Панагюрище - общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот

 

Номер на проекта: BG161PO001/1.4-09/2012/035

Оперативна програма "Регионално развитие"

Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е постигане на трайно подобряване на качеството на живот в град Панагюрище чрез продължаване на инициативите на общината за създаване на устойчива, екологична, достъпна и привлекателна градска среда.

Одобрен бюджет: 4 999 978 BGN

Статус: Дата на приключване - 20.05.2015 г.

 


Панагюрище-столица на свободата

 

Номер на проекта: BG161PO001/3.1-03/2010/016

Оперативна програма "Регионално развитие"

Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение „Панагюрище – столица на свободата” е да се диверсифицира регионалния туристически продукт в Южен централен район за планиране чрез предлагането на специализиран туристически продукт в областта на културно – познавателния туризъм, базиран на специфичното и уникално местно наследство, свързано с Априлското въстание.

Одобрен бюджет: 4 587 577 BGN

Статус: Дата на приключване - 02.02.2014 г.

 


ЗВЕНО ЗА ПОМОЩ В ДОМАШНА СРЕДА – ПАНАГЮРИЩЕ

 

Номер на проекта: BG051PO001-5.1.04-0141-C0001

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Описание на проекта: Проектът включва поредица от дейности, насочени към създаване на Звено за услуги в домашна среда в община Панагюрище. В рамките на проекта ще бъде подбран и обучен персонал на звеното от 27 души, които ще бъдат назначени на трудови договори. В 12 месечен срок ще бъдат предоставени услуги на 58 потребители. Проектът ще бъде представен чрез рекламни и информационни материали и събития. Социалното предприятие звено за предоставяне на услуги в домашна среда в община Панагюрище ще бъде оборудвано с необходимата техника за работа. То ще продължи да работи и след приключване на проекта минимум 2 години.

Одобрен бюджет: 147 436 BGN

Статус: Дата на приключване - 01.08.2014 г.

 


ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП за деца с увреждания в град Панагюрище

 

Номер на проекта: BG161PO001/1.1-12/2011/052

Оперативна програма "Регионално развитие"

Описание на проекта: Обща цел на настоящото проектно предложение е да се подобри качеството на социалните услуги в община Панагюрище чрез изграждането на нова, отговаряща на съвременните изисквания и стандарти и адекватна на нуждите социална инфраструктура, която заменя институционалната грижа. Изграждането на Центрове за настаняване от семеен тип е основна стъпка в процеса на деинституционализация, гарантираща, че при планирането и предоставянето на социални услуги за деца с увреждания водещо значение имат техните интереси и потребности.

Одобрен бюджет: 764 785 BGN

Статус: Дата на приключване - 20.03.2014 г.

 


Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на

 

гр. Панагюрище

Номер на проекта: ВG161PO001/1.4-07/2010/011-01

Оперативна програма "Регионално развитие"

Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е повишаване качеството на живот в град Панагюрище чрез създаване на интегрирана планова основа за трайно подобряване на социалните, икономическите, физическите и екологичните характеристики на града с дългосрочно положително въздействие върху жителите му. Постигането на общата цел на проекта е обвързано с принципа за устойчиво развитие: осигуряване на основни екологични, социални и икономически услуги за всички жители на град Панагюрище, без това да застрашава жизнеспособността на природната, жизнената и социална системи, от които зависи предлагането на тези услуги.

Одобрен бюджет: 456 440 BGN

Статус: Дата на приключване - 23.10.2013 г.

 


Корекция на река "Луда Яна" в участъка между пасарелка на км. 0 + 960 и мост на км. 1 + 223, гр. Панагюрище

 

Номер на проекта: BG161PO001/1.4-06/2010/014-02

Оперативна програма "Регионално развитие"

Описание на проекта: Общата цел, към постигането на която е насочено изпълнението на настоящия проект, е повишаване качеството на живот на жителите на град Панагюрище чрез ограничаване на риска от наводнения и свързаните с това негативни последици за човешкото здраве и околната среда.

Одобрен бюджет: 712 301 BGN

Статус: Приключен на 03.06.2013 г.

 

file icon doc Проект ”Корекция на река Луда Яна между пасарелка на км 0+960 и мост на км 1+223, град Панагюрище”, финансиран по ДБФП № BG161PO001/1.4-06/2010/014. по Оперативна програма ,,Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1: ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010, “Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”

Добавено на 14.07.2011г.

file icon doc Проект ”Корекция на река Луда Яна между пасарелка на км 0+960 и мост на км 1+223, град Панагюрище”, финансиран по ДБФП № BG161PO001/1.4-06/2010/014. по Оперативна програма ,,Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1: ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010, “Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”

Добавено на 18.04.2013г.

 


Дневен център за възрастни хора с увреждания

 

Номер на проекта: BG051PO001-5.2.06/D01/0039

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Описание на проекта: Повишаване качеството на живот на възрастните хора с увреждания и преодоляване на рисковете от социалното им изключване посредством предоставяне на услуга в общността – дневен център и чрез изграждане и функциониране на мрежа от социални психично-здравни услуги.

Партньори: Фондация ”Социални практики в общността”

Одобрен бюджет: 193 920 BGN

Статус: Приключен на 01.05.2012 г.

 


Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура, гр. Панагюрище

 

Номер на проекта: BG161PO001/1.1-09/2010/008

Оперативна програма "Регионално развитие"

Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се подобри, обнови и модернизира образователната инфраструктура в гр. Панагюрище, чрез ремонт включващ изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградите на три общински училища: ОУ „20-ти Април”, ОУ „Проф. Марин Дринов” и СОУ „Нешо Бончев”. С изпълнението на предвидените дейности ще се повиши удобството за ползвателите на сградите на училищата по отношение на битово-хигиенни условия, оптимизирано отопление и ще се ограничат експлоатационните разходи (главно във връзка с изпълнението на мерки на енергийна ефективност) за собственика на сградите – Община Панагюрище. По този начин проектът ще допринесе за постигане на основната цел на настоящата схема за безвъзмездна помощ – осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали. Изпълнението на основната цел на схемата от своя страна ще допринесе за постигането на целите на Приоритетна ос 1.

Одобрен бюджет: 1 868 476 BGN

Статус: Приключен на 13.11.2011 г.

 


Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча

 

Номер на проекта: 58231-С018

Оперативна програма "Регионално развитие"

Описание на проекта: Специфичните цели на проекта са изготвянето на качествен и пълен инвестиционен проект за интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в Общините Панагюрище и Стрелча. Също така и повишаването на административния капацитет на служителите на общините Панагюрище и Стрелча за разработване, изпълнение и управление на бъдещи проекти по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”.

Партньори: Община Стрелча

Одобрен бюджет: 1 383 000 BGN

Статус: Приключен на 29.10.2011 г.

 


Подготовка на интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище, Община Панагюрище

 

Номер на проекта: BG161PO005-1.0.01-0072-C0001

Оперативна програма "Околна среда"

Описание на проекта: Стратегическа цел: - Да се подобри състоянието на водите в гр. Панагюрище чрез развитието на екологична инфраструктура.

Одобрен бюджет: 694 320 BGN

Статус: Приключен на 12.05.2011 г.

 


Подготовка на интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за с. Попинци, Община Панагюрище

 

Номер на проекта: BG161PO005-1.0.01-0071-C0001

Оперативна програма "Околна среда"

Описание на проекта: Стратегическа цел -  да се подобри състоянието на водите в с. Попинци, община Панагюрище чрез развитието на екологична инфраструктура.

Одобрен бюджет: 224 800 BGN

Статус: Приключен на 12.05.2011 г.

 


Осигуряване на съвременна социална среда за ДДЛРГ “Павел Бобеков„ и Дневен център за деца с увреждания „Дъга” гр. Панагюрище

 

Номер на проекта: BG161РО001/1.1-01/2007/044-02

Оперативна програма "Регионално развитие"

Описание на проекта: Да се осигури подходяща и рентабилна социална инфраструктура за деца, допринасяща за устойчивото развитие на община Панагюрище.

Одобрен бюджет: 1 387 620 BGN

Статус: Приключен на 03.02.2011 г.

Последно променен на Понеделник, 16 Юни 2014 08:16