ИдентификацияСЪОБЩЕНИЕ Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


Във връзка с осигуряването на дърва за огрев за физически лица на територията на Община Панагюрище, Общинска администрация – Панагюрище, Ви уведомява:

 

1. За включване в списъка на правоимащите лица по чл. 111, ал. 2, т. 2 от Закона за горите, (Списък за осигуряване на дърва за огрев за физически лица) за текущата 2023 година, физическите лица могат да подадат ЗАЯВЛЕНИЕ до Кмета на населеното място в срок до 31 март.

За гр. Панагюрище Заявления – образец се подават всеки работен ден от 8.00 до 18.00 часа в Центъра за административно обслужване на гражданите на 1 етаж на Общинска администрация – Панагюрище.

За останалите населени места от общината, Заявления – образец се подават в кметството на населеното място.

2.            Право на закупуване на дървесина от склад имат физически лица, представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, които са включени в списък, изготвен от Кмета на населеното място.

3.            В срок до 15 април общинската горска структура по ал. 8 от Закона за горите, извършва проверка на списъка и при необходимост приема Заявления за изменения и допълнения в него.

4.            В срок до 30 април съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или учебно-опитно горско стопанство при необходимост може да допълни списъка въз основа на Заявление от лица, които отговарят на изискванията по ал. 6, но не са включени в изпратения от общинската горска структура списък.

ВАЖНО: След тези срокове няма да има възможност за допълнение и изменение на вече изготвените списъци, поради което физическите лица, които желаят да бъдат включени в списъка за осигуряване на дърва за огрев, трябва да подадат заявление в обявените срокове.

Общинските горски структури, държавните ловни стопанства и държавните горски стопанства, предоставят дърва за огрев на лицата, включени в списъка по ал. 6 от Закона за горите, в срок до 1 ноември на текущата година.


Съгласно §1, т. 52 от Допълнителните разпоредби на Закона за горите - „ДОМАКИНСТВО“ – са две или повече лица, които живеят заедно в един самостоятелен обект или част от него, в който са регистрирани по постоянен или настоящ адрес, и имат общ бюджет, без оглед на родствената връзка помежду ѝм. Домакинството е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, в стая или в част от нея към дадено жилище, има самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене и задоволяване на други потребности.


Последно променен на Понеделник, 13 Март 2023 10:05