ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   На 19.04.2022 г. от 11:00 ч. в Сесийна зала на Община Панагюрище ще се проведе заключителна пресконференция за отчитане на изпълнените дейности и получени резултати от изпълнение на проект №BG16RFOP001-1.039-0005 „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и създаване на достъпна среда в сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Общата стойност на проекта е 700 372,40 лева, от които:


  • Европейски фонд за регионално развитие – 595 316,54 лева.
  • Национално финансиране – 105 055,86 лева.

Начало на проекта: 02.09.2020 г.

Край на проекта:    02.09.2022 г.Този продукт е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.039-0005 „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и създаване на достъпна среда в сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Панагюрище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Последно променен на Сряда, 13 Април 2022 08:47